Salgsbevilling for alkohol

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre kraver om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Salg av alkohol under 4,76 alkoholprosent krever kommunal salgsbevilling, jf. alkoholloven  § 3-1. Med salg forstås overdragelse av alkoholholdig drikk til forbruker mot vederlag for drikking utenfor salgsstedet.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Disse skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig, blant annet av hensyn til salgsstedets størrelse.

Salgsbevilling kan gis for inntil 4 år av gangen med opphør senest 30. september året etter at et nytt kommunestyre tiltrer.

Kriterier/vilkår

Følgende krav gjelder for styrer og stedfortreder:

 • Må være ansatt på salgsstedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling
 • Må være over 20 år
 • Må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den
 • Må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål

Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Det samme gjelder for stedfortreder.

Hva koster det?

Det betales et årlig bevillingsgebyr for salgsbevilling etter de til enhver tid gjeldende satser i alkoholforskriften.

Samarbeidspartnere

 • Vaktselskap/kontrollører
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Hvordan søke om salgsbevilling for alkohol?

Søknad om salgsbevilling kan sendes elektronisk via vår selvbetjeningsportal.

Søknadsskjema i papirutgave er tilgjengelig på Servicekontoret.

Vedlegg

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Ved søknad om salgsbevilling skal kommunen vurdere om vilkår for bevilling er til stede. Dette innebærer blant annet at kommunen må innhente vandelssjekk på bevillingssøker, styrer og stedfortreder, samt andre personer med tilknytning til virksomheten. Det må vurderes hvorvidt personene oppfyller alkohollovens vandelskrav.

Søknad om salgsbevilling avgjøres av Formannskapet i Hammerfest kommune.

Lovfestet saksbehandlingstid på søknader om salgsbevilling er fire måneder, jf. alkoholloven § 1-11.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Et vedtak om alminnelig skjenkebevilling kan påklages etter alkoholloven § 1-16. For klagen gjelder forvaltningslovens alminnelige klageregler.

Mer informasjon

Lover