Serveringsbevilling

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.

Kriterier/vilkår

Daglig leder for serveringsstedet må bestå en etablererprøve for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

Krav til styrer for serveringsbevillingen:

 • Må være myndig
 • Må ha bestått etablererprøven
 • Må innfri serveringslovens krav om uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion mv.

Bevilling skal gis dersom kravene i serveringsloven §§ 4 til 6 jf. § 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis.

Samarbeidspartnere

 • Lensmann/politi
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene
 • Tollmyndighetene
 • Mattilsynet
 • Arbeidstilsynet

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om serveringsbevilling kan sendes elektronisk via vår selvbetjeningsportal.

Søknadsskjema i papirutgave er tilgjengelig på servicekontoret.

Vedlegg

 • Dokumentasjon på at etablererprøven er bestått 
 • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 
 • Skatteattest for firmaet fra Altinn

I tillegg kan kommunen, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt

 • leiekontrakt
 • finansieringsplan
 • driftsbudsjett
 • likviditetsbudsjett

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, skal det innhentes uttalelse fra politiet. Kommunen kan også innhente opplysninger fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Kommunen skal vurdere om vilkår for serveringsbevilling er til stede. Dette innebærer at kommunen må innhente vandelssjekk på bevillingssøker og styrer, samt andre personer med tilknytning til virksomheten. Det må vurderes hvorvidt personen oppfyller serveringslovens vandelskrav.

Søknad om serveringsbevilling avgjøres av rådmann.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal ta stilling til søknad om serveringsbevilling så raskt som mulig, og senest innen 60 dager, jf. serveringsloven § 10.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Et vedtak om serveringsbevilling kan påklages etter serveringsloven § 27. For klagen gjelder forvaltningslovens alminnelige klageregler.

Mer informasjon

Lover