Ambulerende skjenkebevilling

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jf. § 8-9.

  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

Hammerfest kommune har fem ambulerende bevillinger som kan disponeres av søkere for en bestemt anledning i sluttet selskap. Ambulerende bevilling kan gis for skjenking av øl, vin og brennevin.

Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves). Det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Bevillingen kan utøves i sluttede selskaper som godkjennes for én enkelt anledning.

Det må gis særskilt bevilling for hvert enkelt arrangement, maksimalt for 6 dagers varighet.

Det skal være en skjenkeansvarlig i tilknytning til bevillingen. Normalt er det ikke krav til stedfortreder ved slik bevilling jf. alkoholloven § 1-7c.

Deltakerliste skal leveres til kommunen i forkant av arrangementet.

Hva koster det?

Det betales et på forhånd fastsatt gebyr for bevillingen i henhold til Hammerfest kommunes gebyr- og avgiftsregulativ. I tillegg betales gebyr per omsatte vareliter alkohol. Gebyr fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende satser i alkoholforskriften.

Hvordan søke om bevilling?

Du må sende skriftlig søknad til bevillingsmyndigheten i god tid før arrangementet skal finne sted. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Søknad om ambulerende bevilling kan sendes elektronisk via vår selvbetjeningsportal.

Du kan få papirpasert søknadsskjema ved å ta kontakt med Servicekontoret

Saksbehandling

Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning, blir det innhentet uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Søknad om bevilling for én enkelt anledning behandles administrativt. Avgjørelsesmyndighet i denne type saker er delegert til Servicekontoret.

Før søknad avgjøres skal det innhentes høringsuttalelser fra politiet og rus- og psykiatritjenesten.

Saksbehandlingstid på søknader om én enkelt anledning er 2 uker. Det anbefales at søknad sendes i god tid før arrangementet skal avholdes.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Et vedtak om ambulerende bevilling kan påklages etter alkoholloven § 1-16. For klagen gjelder forvaltningslovens alminnelige klageregler.

Mer informasjon