4.2 - Institusjonsbaserte tjenester

Prisliste 2021

For institusjonsbaserte tjenester fastsettes avgiften av Helse- og omsorgsdepartementet.
Kommunen krever egenandel per døgn for korttidsopphold, dag/nattopphold i h.h.t. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349) jfr Rundskriv I-1/2020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester, datert 17.12.2019.

Korttidsopphold, dag-/nattopphold
Avgiftsart Beløp 2021
Vederlag per døgn for korttidsopphold 175,00
Dag-/nattopphold, eksklusiv mat 93,00
Frokost, Lunsj og middag 71,00

Vederlagets størrelse ved langtidsopphold

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp (per tiden kr 8 700), kan det kreves betalt 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.  Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom settes til kr 41600