Trygdebolig

En trygdebolig er leietakers eget hjem. Det følger ingen tjenester med boligen. Mennesker som trenger hjemmetjenester må søke om slike på lik linje med andre hjemmeboende.

Boliger til helse- og omsorgsformål er et boligvirkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet som på grunn av alder, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, sykdom, sosiale eller økonomiske forhold er i behov for denne typen bolig.

Hvem kan få trygdebolig?

  • Søker må være alders- eller uføretrygdet.
  • Søker må ha bostedsadresse i Hammerfest kommune.
  • Søker må dokumentere behovet for trygdebolig (helsemessige, sosiale eller økonomiske grunner).
    Søker som har ressurser eller mulighet til å skaffe seg annen bolig, eller har tilfredsstillende boforhold, oppfyller ikke kriteriene for trygdebolig.

Tildeling av trygdebolig skjer utfra en samlet vurdering av søkerens situasjon.

Hva koster det?

Beboere i trygdeboliger betaler ordinær husleie, eventuelt med bostøtte.

Hvordan søke om trygdebolig?

Denne dokumentasjonen må legges ved søknaden:

  • Utskrift av siste ligning
  • Bostedsbevis

Søknaden sendes til:

Hammerfest kommune
Pleie og omsorg
Postboks 1224
9616 Hammerfest


Søknaden kan også leveres på Servicekontoret.

Saksbehandling

Søknader behandles av Helse og omsorg - administrasjonen.

Administrasjonen fatter vedtak om innvilget bolig når søker oppfyller kriteriene for å få bolig, uavhengig av om det er ledig bolig. Vedtak fattes i henhold til faglig anbefaling og innstilling, men fag og forvaltningsenheten vurderer om innstillingen er i henhold til kriterier for tildeling av bolig og om saksbehandlingen er i henhold til kommunens boligtildelingsrutine.

Saksbehandlingstid etter Forvaltningsloven innen 3 uker fra mottatt søknad.

Klagemulighet

Vedtak om kommunal bolig til helse- og omsorgsformål kan påklages. En eventuell klage sendes til vedtaksmyndighet som saksbehandler klagen i henhold til forvaltningsloven § 33, herunder vurderer om saken er godt nok opplyst og om klagen skal avvises. Vedtaksmyndighet vurderer klagen og eventuelle nye opplysninger. Dersom vedtaket opprettholdes oversendes klagen til klagenemda i kommunen.

Du får skriftlig beskjed om resultatet av klagen.

Tildeling av konkret bolig/ adresse er ikke vedtak etter forvaltningsloven og kan ikke påklages.

Adresse

Helse og omsorg - administrasjon

Besøksadresse

Salsgata 16, 1. etasje
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9615 HAMMERFEST

Telefon

78 40 27 0378 40 26 78