Velkommen til Baksalen SFO

Baksalen SFO ligger fint til med nærhet til natur- og friluftsliv. I området rundt har vi grillstuer, fiskevann og fjell som vi benytter til turer på hele SFO dager. SFO har en del tur utstyr som lavvo, fiskestenger og bålpanne som vi tar i bruk når anledningen byr seg. I skolen har vi flotte lokaler som det foregår lek og aktiviteter i. SFO har variert lekeutstyr blant annet innenfor forming, konstruksjonslek, rollelek, bøker og spill. Vi har sambruk med skolen hvor vi har anledning til å bruke bibliotek, gymsal og ulike spesialrom.

Barns frie lek + tilrettelagte aktiviteter = ja takk begge deler

Leken er barnas dominerende virksomhet, gjennom leken utvikler barnet seg sosialt, motorisk og mentalt. Barn leker på ulike måter ut i fra alder og utvikling og har også et behov for å møte et lekemiljø som er tilpasset deres alder og interesser. Derfor legger vi i Hammerfest SFO’ene til rette for en variert hverdag med lek og varierte aktiviteter etter endt skoledag.

Sosial kompetanse

Gjennom leken øver barna sosial kompetanse og bygger relasjoner og vennskap. De tilegner seg ferdigheter som:

 • Empati som er viktig for å kunne etablere nære relasjoner og vil også fungere som en motvekt mot mobbing og vold.
 • Samarbeid som innebærer å følge regler og beskjeder, hjelpe hverandre og være gjensidig avhengig av hverandre.
 • Selvhevdelse omfatter å delta i det sosiale fellesskap som innebærer å be andre om hjelp, stå for egne meninger, reagere på andres handlinger og evne å si nei til det man ikke bør være med på.
 • Ansvarlighet som dreier seg om å tilpasse seg fellesskapet, ta hensyn til hverandre, vente på tur, reagere på erting og være kompromissorientert. Vesentlig er evne til å forstå seg selv og bevissthet om egne følelser.

Voksenrollen

«Uavhengig av rammer, ressurser og aktivitetstilbud, er utøvelsen av voksenrollen til syvende og sist kanskje den viktigste kvalitetsfaktoren for barns og foreldres opplevelse av SFO. Voksenrollen handler om hvordan de ansatte ved SFO forholder seg til barna, men også om hvordan de SFO-ansatte forholder seg til hverandre, til foreldrene og til skolepersonalet.» (Utdanningsdirektoratet, 2013)

Personalet i SFO skal veilede og hjelpe det enkelt barn i å utvikle sosial kompetanse spesielt gjennom variert fri lek samt organisert lek og aktiviteter. Personalet skal motivere, inspirere og oppmuntre barna slik at alle deltar i lek og aktiviteter.

Det innebærer at alle voksne i SFO skal kjenne til å praktisere felles regler og rutiner. Vi voksne skal inneha en felles forståelse for å oppnå forutsigbare reaksjonsmønstre på situasjoner og handlinger i barnegruppa. Samtidig skal vi fremstå som gode barneveiledere med blikk for hvert enkelt barn. Vi skal også være klar og tydelig i vår kommunikasjon, slik at barna opplever at vi er forutsigbar og trygge voksne.

Foreldresamarbeid

Foreldre/foresatte skal få en opplevelse av at barna føler at SFO er like verdifull som opplæringsdelen i skolen, men samtidig annerledes. Forskjellen ligger i at SFO har et innhold hvor leken er mer sentral. SFO legger vekt på lekende læring, samhold og sosial kompetanse, noe som gir rom for opplevelser på barnets premisser. Vi voksne skal legge vekt på viktigheten med et godt samarbeide mellom hjem og SFO og legge opp til gjensidig samarbeid og støtte med foreldre/foresatte.

Hente/bringe er en viktig arena for informasjon mellom hjem/skole/SFO. Vi voksne erfarer at det særskilt gjelder elevene på 1.trinn, men vi ønsker at alle foreldre/foresatte jevnlig tar seg tid til å hente/bringe eller bare til å stikke innom SFO en gang i blant.

Praktiske opplysninger

 • Åpningstid SFO er kl 07.15-16.15.
 • SFO har åpent alle hverdager, med unntak av offentlige høytids- og helligdager. Åpningstiden er innenfor en ramme på 9 timer. Onsdag før skjærtorsdag er det åpent til kl 12.00. Julaften og nyttårsaften er det det stengt. 
 • Skolen har planleggingsdag 5 dager i året i henhold til vedtatt skolerute og da er også SFO stengt. Se Skoleruta for ulike ferie og planleggingsdager.
 • SFO bruker MyKid som kommunikasjonssystem  mellom hjem og SFO. Funksjonalitet er inn- og utsjekk, oppslagstavle med nyheter, meldinger/beskjeder/avtaler til hjem/SFO, registrere sykefravær, fridager og ferie. Gå inn på MyKid og registrer/opprett bruker.
 • I sommerferien er det 1. trinn som har SFO tilbud. 
 • 2. – 4. trinn har ikke tilbud i sommerferien. Foreldrebetalingen gjelder for 10 måneder. Det er likevel anledning å kjøpe dagplass ved behov, under forutsetning av at det er kapasitet på SFO til å ta inn ekstra barn for en eller flere dager.
 • SFO følger nasjonale retningslinjer i forhold til måltid. Barna har med seg frokost og vi tilbyr et måltid på SFO - selvkost - etter skoletid.
 • Foreldremøter og kontaktmøter avholdes i samarbeid med skolen ved behov.
 • Bruk av halv plass. For halv plass er tiden 12 timer pr. uke. Skoledagen holdes utenom når vi beregner oppholdstiden. På skolefri-dager og dager/ferier kan barn med halv plass være på SFO i 4,5 timer.

Telefonnummer til Baksalen SFO

SFO  
78 40 22 12

SFO-leder
78 40 22 11

Kontakt

Marie Kristine Gaski Sannvik
SFO-leder
E-post
Telefon 78 40 22 11