Pedagogisk plattform for Reindalen skole

Trivsel

Reindalen skole skal legge til rette for at:

 • vi har et godt miljø der alle er trygge, trives, har venner og respekterer hverandre
 • alle skal oppleve å være en del av fellesskapet
 • alle opplever å bli sett og hørt hver dag

Lærelyst

Reindalen skole skal legge til rette for at:

 • alle får være nysgjerrige, undrende og utforskende
 • alle opplever skolen som viktig
 • alle lykkes

Mestring

Reindalen skole skal legge til rette for at:

 • alle får tilpasset undervisning
 • alle får gode tilbakemeldinger som hjelper dem videre
 • alle får utvikle tro på seg selv og sine evner

Forventninger

Hva forventer skolen av elevene?

 • at skolens og klassens reglement følges
 • at alle kommer tidsnok og har med seg nødvendig utstyr – bøker, pennal, meldemappe, matpakke
 • at alle tar i mot beskjeder og følger avtaler som blir inngått
 • at lekser er gjort
 • at alle har klær etter vær

Hva kan foreldrene forvente av skolen?

 • at det blir gitt god og nødvendig informasjon fra skolen til hjemmet
 • at alle elever får tilpasset undervisning og utfordringer, både faglig og sosialt
 • at skolen tar kontakt med hjemmet når det er nødvendig

Hva forventer skolen av foreldrene?

 • at foreldre/foresatte sørger for at nødvendig utstyr og klær sendes med elevene på skolen
 • at foreldre/foresatte snakker positivt om skolen, og på den måten skaper positive holdninger hos barna
 • at foreldre/foresatte tar kontakt med skolen dersom barna forteller noe som foreldre/foresatte ikke kan akseptere eller tro