Lokal læreplan - Hammerfest kulturskole

Opplæringsloven §13-6.

«Alle kommunar skal, aleine eller i samarbeid med andre kommunar, ha eit musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.»

Om oss:

Hammerfest kulturskole ble opprettet i 1975 som Hammerfest musikkskole. Fra og med 1989 fikk skolen navnet musikk- og ballettskole, og i 1995 status som Hammerfest Kulturskole.

Skolen har store, flotte og tilrettelagte lokaler i Arktisk kultursenter. Kulturskolen er et lokalt ressurssenter som samarbeider med grunnskolen, barnehager og det frivillige musikklivet i kommunen.

Vi har høyt kompetente og engasjerte lærere.

Skolen har rundt 350 elevplasser.

I løpet av skoleåret gjennomfører vi en rekke fellesprosjekter.  Konserter, kunstutstillinger, danseforestillinger,  Jul i Strandgata og sommerfestival for å nevne noen.

Formålet vårt:

Er å tilby barn, unge og voksne undervisning i kunst- og kulturfag.

Vi ønsker å inspirere til livslang glede for kunstfagene.

Vi ønsker å bidra til et levende lokalt kulturliv.

Vi ønsker å bidra til at våre brukere skal oppleve mestring gjennom møter med dans, kunst og musikk.

 

 

 

 

 

Våre mål:

Kulturskolen skal være en arena der den enkelte elev blir sett.

Kulturskolen ønsker å gi alle i Hammerfest kommune mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter innenfor kunst og kultur, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn.

Kulturskolen skal være en kulturell møteplass for elever, foresatte, pedagoger og andre profesjonelle kunstnere.

Kulturskolen skal være en naturlig samarbeidspartner for skole, barnehage og det lokale kultur- og næringsliv. 

Våre visjoner: 
 

 

  

 

 

 

 

Organisering:

Undervisningen på kulturskolen foregår både i grupper og individuelt.

Undervisningen er organisert i tre ulike program.

 

Kulturskolens ulike program

Kulturskolens ulike program
Bredde Kjerne Fordypning
Musikklek Dans Tilbud til elever med særlig interesse og motivasjon.
Kor Visuelle kunstfag
Barnedans Piano
Musikkterapi Sang/Kor
Flere Farger Slagverk
Band Gitar/Bass
Treblåseinstrumenter
Messinginstrumenter
Strykeinstrumenter
Drama

Breddeprogram:

 • Et lavterskel tilbud for alle, krever i mindre grad egeninnsats mellom timene.
 • Særskilt egnet for gruppe- og ensembleundervisning.
 • Kurs med kortere tidshorisont.

Kjerneprogram:

 • Åpent inntak for elever som er motivert for større, systematisk egeninnsats.
 • Målrettet undervisning der læringsmål og oppfølging skjer i samarbeid med den enkelte elev.
 • Undervisningen skal baseres på langsiktighet, progresjon og systematisk øving.
 • Innenfor kjerneprogrammet kan elever få tilbud om ekstra undervisning i grupper eller individuelt. 
 • Kjerneprogrammet skal kunne utgjøre en base for elever som ønsker å gå videre på fordypningsprogrammet. 

Fordypningsprogram:

 • For viderekommende elever med spesiell interesse og motivasjon for faget sitt,  kan bli tatt opp som elev ved programmet på årlig basis.  
 • Det forventes betydelig egeninnsats på og mellom timene.
 • Vektlegger evne til selvstendighet.
 • Programmet skal kunne kvalifisere til videregående opplæring og høyere utdanning.

Hva kan du som elev/foresatt forvente av kulturskolen?

Alle elever i kulturskolen skal få tilbud til å delta minst en gang i semesteret på forestillinger, utstillinger eller konserter. Gjennom dette får man trening i scenisk presentasjon.

Hvert semester skal elever på kjerne- og fordypningsprogrammet gjennomføre elevsamtaler med sin lærer. Denne kan gjennomføres både individuelt og i gruppe. Her settes det mål for undervisningen.

En løpende kontakt mellom kulturskole og hjem om elevens utvikling, trivsel, frammøte og øvingsinnsats. Dette er avgjørende for elevens utvikling og framgang. En viktig faktor for at eleven skal lykkes, er at både foreldre/foresatte og lærere er engasjerte, støttende og har forventninger til at eleven skal lære.

Utøvende virksomhet:  

Våre lærere holder et høyt musikalsk nivå og i tillegg til å gjennomføre egne konserter, kan de leies inn til små og store arrangementer for offentlige virksomheter og bedrifter.

Våre lærere har tidligere gjennomført konserter i regi av den kulturelle spaserstokken på flere av kommunens institusjoner.

Vi er leverandør av dirigenttjenester til flere lokale kor og korps i kommunen.