Fagplan gitar/bass

Forventninger til elever

 • Møt opp  5 min før spille/sangtime
 • Øve jevnlig hjemme (foresatte må hjelpe de yngste elever til å finne en god øverutine)
 • Alle elevene får tilbud om å delta i kulturskolens konserter og forestillinger minst en gang om året
 • Elevene må ha korte fingernegler (gjelder piano, strykeinstrumenter, el-gitar og el-bass)
 • Alle elevene må vaske fingrene før spille/sangtime
 • Fravær må meldes til læreren før spille/sangtime
 • Forestillinger, konserter, prosjekter, seminarer og workshops er en del av undervisning på kulturskolen og det forventes at elevene deltar i disse aktiviteter.
 • Det er mulig for foresatte til å delta i spilletimen.
 • Ved spørsmål, ikke nøl med  å ta kontakt med læreren

Forventinger til foresatte

 • Det er viktig at foresatte støtter opp rundt elevens aktiviteter på kulturskolen. Som foresatt er du den viktigste støttespiller for elevens læring. Møt opp på konserter og forestillinger der eleven opptrer. Hjelp eleven til å etablere gode øvingsrutiner hjemme slik at eleven kan oppleve mest mulig mestring på kulturskolen. Se til at eleven har det utstyr den trenger tilgjengelig (lærebøker, strenger, notestativ osv.). Har du noen spørsmål rundt utstyr og elevens aktiviteter på kulturskolen er du alltid velkommen til timen eller ta kontakt med læreren.

Målsettingssamtaler

 • I starten av høstsemesteret gjennomføres målsettingssamtaler med eleven (og foresatte).
 • Samtalene gjennomføres i undervisningstiden. Elev og lærer skal sammen komme fram til hva som skal være målene for skoleåret ut fra den fasen den enkelte eleven befinner seg på.

Vurdering for læring – Underveisvurdering

 • Eleven får løpende tilbakemelding i læringsprosessen som skal støtte oppunder videre læring. Underveisvurdering foregår i spille/sangtimene. Målet er at eleven får tilbakemelding om utvikling og hvordan eleven kan utvikle seg videre.

Vurdering av læring – Evaluering

 • I slutten av hvert skoleår lager læreren en skriftlig tilbakemelding til eleven. Evaluering tar utgangspunkt i målsettingssamtalen der eleven befinner seg i læringsprosessen. Kopi sendes til foresatte.

Egenøving

 • For å kunne oppleve mestring og progresjon på sitt instrument på kulturskolen er det viktig at eleven innarbeider gode rutiner for øving fra første dag.
 • Foresatte er en viktig støttespiller for øving hjemme.
 • Læreren vil hjelpe eleven med øvingsstrategier. Målet er at eleven kan mestre de grunnleggende øvingsstrategier på sitt nivå.
 • Etter hvert som eleven blir dyktigere på sitt instrumentet må også øvingsmengden økes for å fortsette utviklingen.

Kulturskolen har følgende generelle anbefalinger for øvingsmengde:

Fase 1: Minst 15 min per dag

Fase 2: Minst 20 min per dag

Fase 3: Minst 30 min per dag

Fase 4: Minst 40 min per dag

 • Læreren kan ikke trylle! Beste læringsresultater og progresjon nåes ved daglig øving.

Utstyr

 • Kulturskolen disponerer instrumenter til utlån
 • Strenger, harpiks, fliser og lærebøker må eleven kjøpe selv. Læreren gir råd om utstyr og materiale som trenges (G. Hagen!!)
 • Alle musikkelever skal ha notestativ tilgjengelig for hjemmeøving
 • Plastmappe for løse notearker
 • Skrivebok for lekser og notater

KJERNEPROGRAM

Organisering av undervisningen

 • Enetimer
 • Smågruppetimer
 • Samspill
 • Kulturskolens felles prosjekter

Timelengde

 • 25 min enetimer
 • 25 – 35 min smågruppetimer

 

 • Målgruppe/alder/inndeling:

 • Begynnernivå: Nybegynnere som har spilt 1 år eller mindre.
 • Mellomstadiet: elever som har spilt en stund (normalt ca. 1-6 år)
 • Viderekomne: elever som har spilt lenge (normalt mer enn ca 6 år)  

 

 • Innhold i undervisningen Fase 1

 • Øve 15 minutter pr. dag
 • Utvikle spilleglede og interesse for musikk
 • Bli kjent med instrumentet
 • Stemming av instrumentet
 • Få fin lyd i instrumentet
 • Grunnleggende spilleteknikk og spillestilling
 • Innføring i besifring
 • Utvikle bevisst lytting til eget spill
 • Utvikle bevisst lytting til musikk
 • Gehørspill og imitasjon, sang på tonetrinn
 • Grep / akkordspill / fingerspill
 • Pulsforståelse, vanligste taktarter og rytmer
 • Improvisasjon. Eksempler: improvisere med utgangspunkt i toner, rytmer, stemninger, stikkord, styrkegrader.

 

Innhold i undervisningen Fase 2

Når elevene er kommet et stykke på vei, er det naturlig å begynne å jobbe spesifikt innenfor en sjanger. De vanligste sjangrene er el-gitar, akustisk gitar og bass.

I denne fasen settes fokus på spilleglede og energi. Videre tilrettelegges det for varierte samspillserfaringer og styrking av grunnleggende tekniske ferdigheter.
Det utvikls åpenhet og bevisstgjøring for ulike musikalske sjangre. Det er vitalt at det er et godt samarbeid med foreldre om øvingsrutiner, for barn og ungdommer.

Spesifikt elektrisk gitar:

 • innføring i el-gitarspill
 • plekterteknikk
 • bruk av forsterker og effekter

Spesifikt akustisk gitar:

 • Innføring i akkordspill samt fingerspill
 • Innarbeide reportoar (sanger/solostykker)

Spesifikt Bass:

 • forberede til samspill i band

 • Bevisstgjøre bassrollen i en samspillsituasjon

 • Bevissthet rundt puls, rytmikk, underdeling og periodefølelse
 • Teknikk
 • Teori, improvisasjon og gehør
 • Besifringsspill
 • Koordinasjon.

Felles:

 • Øve 20 minutter pr. dag

 • improvisere med utgangspunkt i ulike skalaer i ulike sjangre
 • Akkompagnement, teori og gehør knyttet opp mot aktuelt fagstoff
 • Transkripsjon
 • Videre innføring i forskjellige typer notasjon (tablatur, besifring, noter)
 • Komposisjon: komponere egne melodier

Innhold i undervisningen Fase 3

 • Øve 30 minutter pr. dag
 • Videreføring i akkordspill samt fingerspill
 • variert repertoar (sanger/solostykker), backe vokalister eller seg selv på stilriktig og stødig måte.
 • Transkripsjon
 • Videre besifringslesing og innføring i notasjon.

Innhold i undervisningen fase 4

 • Vektlegge instrumentalteknisk ferdighet og forståelse på et høyt nivå.
  Tilrettelegge for deltakelse på arenaer for kunstnerisk og instrumentfaglig samarbeid på tvers genre. Stimulere elevens selvledelse, gode arbeids- og øvingsrutiner. Vektlegge utviklingen av selvstendighet

 • Prima vista spill

 • Melodispill øker i omfang, lengde og kompleksitet (rytmisk)
 • Innstudering av reportoar, rock, pop, blues og jazz.
 • Avanserte teknikker som tremolo og arpeggioer
 • Akkordmelodispill. Arrangere solostykker.
 • Improvisasjon/gehørspill Åpne stemminger, bottleneck/slide, fingerspill og ulike rytmemønstre, improvisasjon, gehørspill, komponering

 • Teori:
 • Lese på besifring og notasjon på høyt nivå
 • Bruk av avansert musikkteori og begreper i undervisningen
 • musikklære, elementær harmonilære (kvintsirkelen, funksjons- analyse, transponering).
 • Innføring i jazzens harmonier og improvisasjonsteori og teknikk (akkordprogresjoner, skalabruk)
 • innstudere musikk på gehør, improvisasjon over akkord progresjoner i flere tonearter.