Elevreglement

En Kulturskole er en frivillig skole, hvor elevene melder seg inn fordi de ønsker å spille, synge, danse, tegne eller male. Det sier seg selv at en slik skole har en svært positiv grunnholdning. Men selv i en Kulturskole må vi ha regler. Enighet om regler gjør skoledagen lettere å forholde seg til. 

I Kulturskolen er vi høflige mot hverandre, vi hilser på hverandre når vi møtes og viser respekt for hva andre driver med. Alle skal være snille mot hverandre – vis hensyn. Mobbing tolereres ikke. Det er viktig med ro og respekt i undervisningstimene – spesielt i gruppeaktivitetene.

Søknad 

Ved søknad brukes Kulturskolens elektronisk søknadsskjema.

Kontingent og prøvetimer

Nye elever får 2 prøvetimer. Fortsetter eleven etter prøvetimene, løper kontigenten for det oppstartede semesteret. Ønsker en elev å avbryte undervisningen etter semesterstart må elevkontingent for inneværende semester betales.

Elevkontingenten betales månedlig september-juni. Hovedutvalget for oppvekst og kultur fastsetter pris. 

Ved oppsigelse av plass løpet kontingent samme måned som oppsigelse. 

Ved manglende betaling står eleven i fare for å miste elevplassen sin. 

Ved sykdom over 4 uker refunderes beløpet for gitte periode etter melding fra familien.

Ved flytting refunderes ikke beløpet.

Utmelding 

Utmeldinggjøres elektronisk på Kulturskolens elevportal.

Taushetsplikt 

Kulturskolepersonell har taushetsplikt som er fastsatt i forvaltningsloven.

Tilbakemelding til Kulturskolen

Hvis eleven eller foreldre / foresatte er misfornøyd med undervisningen eller arrangementer i Kulturskolens regi, oppfordres det til å ta opp problemet med vedkommende lærer eller rektor.

Oppmøte og utstyr

Eleven plikter å møte presis og forberedt til undervisningen og forestillinger. Kommer eleven mer enn 10 minutter for sent, kan eleven miste timen, og lærer kan forlate arbeidsstedet. Eleven kan gå etter 10 minutter hvis ikke læreren er kommet.

Hvis eleven møter uten nødvendig utstyr kan den bortvises fra undervisningstimen.

Eleven kan ikke få forsømte timer tilbake.

Sykdom eller annen tvingende grunn til fravær skal om mulig gis beskjed om på forhånd til vedkommendes lærer før kl.12.00 samme dag.

Eleven bes gi tydelig beskjed til lærer ved oppstart av timen hvis han / hun på grunn av sykdom og lignende ikke kan følge undervisningen fullt ut.

Ved 3 fravær etter hverandre uten melding og ved manglende interesse for skolearbeidet, vil faglærer ta kontakt med foreldre. Ved disiplinære grunner som for eksempel mobbing, kan rektor utelukke elever fra undervisningen. Rektor vil i slike tilfeller ta kontakt med foresatte. 

Mesteparten av Kulturskolens undervisning foregår på ettermiddag/kveldstid. Av sikkerhetsmessige grunner må eleven hentes senest 15 minutter etter at undervisningen er avsluttet. Hvis eleven ikke skal hentes/har andre ordninger, skal dette opplyses til lærer. 

Det er ikke tillat å bruke utesko på Kulturskolen. Husk å vaske hendene før undervisning, da slipper vi smitte!

Øving 

Jevnlig øving skaper mestring, progresjon og motivasjon. Kulturskolen forventer at foresatte legger til rette slik at det kan skapes gode, faste øverutiner hjemme. Kulturskolen forventer at foresatte følger opp elevens hjemmeøving inntil eleven er stor nok til å ta ansvar om det selv.

Utlevert utstyr og materiell

Elever som får utlevert instrumenter eller annet utstyr som er skolens eiendom, skal skrive under på at de har mottatt/levert inn gjenstanden.

Eleven vil få rettledning fra læreren i hvordan man behandler utstyret ved utlevering. Instrumenter eller annet utstyr leveres tilbake senest en uke etter eleven har sluttet. Ta kontakt med faglærer. Dersom utstyr blir påført skader, rapporteres dette straks til faglærer. Dersom skaden skyldes skjødesløs behandling, må eleven selv koste reparasjonen.

Besøk i undervisningstimene

Den enkelte lærer avgjør om elevene kan ha med andre elever eller venner som besøkende i timene.

Dans

Danseseksjonen har eget reglement.

Kunstfag

Det brukes gamle klær som tåler maling, lim og lignende.
Elevene må være forsiktige med Kulturskolens utstyr og materiell, og unngå sløsing. Alle er med på å rydde og vaske.

Erstatningsansvar

Ved bevisst skade eller skadeverk på skolens eiendom og utstyr kan eleven, i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig, jf. skadeerstatningslovens § 1-1. Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens § 1-2, for tiden inntil kr. 5000. Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr.

Ekstreme værvarsel

Ved ekstreme værvarsel kan undervisningen avlyses. Dette vil informeres via radio.
Man får ikke igjen undervisningstimer som blir avlyst grunnet ekstreme værvarsel / værforhold.

Representanter for Hammerfest Kulturskole

Det forventes at elevene viser god oppførsel og innsats under alle arrangementer i Kulturskolens regi eller som skolen bidrar på. Ved skolens arrangementer brukes innesko og antrekk som passer til anledningen. Lærer vil gi beskjed om dette.
Elevene i Hammerfest Kulturskole representerer skolen og Hammerfest kommune utad.

Permisjon

Permisjon kan gis ved langvarig sykdom eller av andre personlige årsaker. Dette avtales med rektor.