Elevenes skolemiljø

Alle elever har rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Dette betyr at voksne i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at alle elever har et trygt skolemiljø,* og skolen skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold. **

 

Høsten 2017 ble det innført en rekke endringer i opplæringsloven kap 9a, om elevenes skolemiljø. Det ble innført flere og skjerpa endringer som medfører utvidede rettigheter for elever når de opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø, og strengere krav til skole for hva de skal gjøre når barn ikke har det trygt og godt på skolen. Nulltoleranse mot mobbing er lovfestet. Reglene om elevens skolemiljø gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp som er i skolens regi og på SFO. Reglene gjelder også når skolen eller SFO har aktiviteter utenfor skolens bygninger og områder. Reglene gjelder også selv om mobbing skjer på fritida, dersom dette medfører at eleven ikke har det trygt og godt på skolen.

Etter opplæringsloven har skolen aktivitetsplikt, definert i 6 delplikter:

  1. Plikt til å følge med. I dette ligger at alle skolens ansatte skal følge med hvordan elevene har det, hvordan de oppfører seg mot hverandre. Plikten til å følge med innebærer bla at det skal være inspeksjon/tilsyn på alle skolens områder der elevene ferdes, det skal være lav terskel for å bry seg med hva elevene driver med, og man har et skjerpet ansvar for å følge med i fht elever med særskilte sårbarheter.
  2. Plikt til å gripe inn i akutte situasjoner. Alle ansatte har plikt til å gripe inn for å stanse krenkelser dersom det er mulig. Hva som er mulig må vurderes av den enkelte ansatte å gripe inn i forhold til (for eksempel en slåsskamp).
  3. Plikt til å varsle all mistanke og kjennskap. Alle ansatte ved skolen har plikt til å varsle rektor om enhver mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
  4. Plikt til å undersøke all mistanke og kjennskap. Skolen skal undersøke alle saker der det er mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.
    Undersøkelse skal iverksettes straks, og senest innen 5 dager. Undersøkelsen har som formål å få frem fakta om en situasjon; bakgrunnen for elevens opplevelse av å ikke ha det trygt/godt. NB! Det skal ikke undersøkes for å finne bevis for om eleven har det trygt/godt eller ikke. Det er elevens subjektive opplevelse som gjelder.
  5. Plikt til å sette inn tiltak. Valg av tiltak skal bero på faglige vurderinger og forutsetter at de ansatte har oppdatert og tilstrekkelig kompetanse om regelverket, skolemiljø og arbeid mot mobbing/krenkelser. Ofte må det settes inn flere og sammenhengende tiltak,, både på elev- og klassenivå. Igangsatte tiltak må gjennomgå en systematisk evaluering, med tanke på endring, justering av tiltak. Plikten om tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt. Eleven skal alltid høres, og hensynet til barnets beste er grunnleggende.*** Tiltak skal iverksettes raskt, effektivt og ubyråkratisk, NB! I saker som omhandler å stoppe krenkelser/mobbing skal det settes inn tiltak umiddelbart. I slike saker skjer undersøkelse og tiltak parallelt.
  6. Plikt til å dokumentere. Det er et overordnet krav om å dokumentere hva skolen gjør for å oppfylle aktivitetsplikten.

Rett til å klage

Dersom skolen ikke oppfyller aktivitetsplikten kan elev eller foresatte klage til Fylkemannen. Imidlertid må rektor kontaktes før klagen til Fylkesmannen, slik at rektor kan igangsette umiddelbare tiltak. I alle saker der elev eller foresatte har meldt inn bekymring, skal de underrettes om klageadgangen til Fylkesmannen.

Trivsel for den enkelte elev betyr blant annet at han eller hun skal oppleve en trygg og god skolehverdag uten krenkelser i form av mobbing, trakassering og/eller diskriminering. Det skal legges vekt på elevens subjektive opplevelse. Det vil si at selv om skolen ikke har samme oppfatning av om eleven har det bra eller ikke. og/eller om eleven blir krenket så skal det uansett undersøkes og det skal settes inn nødvendige tiltak. Skolen skal ha gode rutiner for hvordan de følger opp en sak der en elev/foresatte har meldt inn bekymring om mistrivsel og/eller mobbing.

Den enkelte skole skal ha systematisk og langsiktig arbeid med læringsmiljøet. Dette er svært viktig mht å forebygge krenkelser, mobbing, mistrivsel. 

Hammerfest kommune har en handlingsplan for å sikre elevene i hammerfestskolen et godt miljø (PDF, 670 kB)
Alle skolene skal følge planen. Planen har følgende mål:

Alle elever skal oppleve et trygt og godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. 

Planen tar for seg hvordan Hammerfestskolen skal arbeide for å forebygge, avdekke, håndtere og følge opp i saker som omhandler mistrivsel og krenkelser/mobbing. Denne planen gir blant annet retningslinjer for hvordan skolen skal stoppe mobbesituasjoner, hvordan man skal gå frem for å undersøke når det er meldt inn en mobbesak, og hvordan en mobbesak skal følges opp. Videre gir denne planen noen retningslinjer for hvordan skolen skal arbeide forebyggende, dvs læringsmiljøarbeid.

Det er også utarbeidet et meldeskjema (PDF, 198 kB) som kan brukes når dere er bekymret for elevenes skolemiljø. Skjemaet kan fylles ut og leveres skolen, eller skolen kan fylle det ut på bakgrunn av samtaler med dere som foreldre/foresatte.
Handlingsplanen og meldeskjema er pr tiden under revidering, og vil bli ferdigstilt i løpet av høstsemesteret. Inntil dette er på plass kan nåværende handlingsplan benyttes som informasjonskilde og nåværende meldeskjema brukes for å melde inn bekymring.

Hammerfest kommune har opprettet en egen stilling, trivselskontakt, som skal være et viktig virkemiddel i Hammerfestskolens arbeid med å forebygge og håndtere spørsmål som omhandler trivsel, og mobbing/krenkelser. Trivselskontakten har arbeidssted i PP-tjenesten.


* Opplæringslova § 9a-2
** § 12 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
***  Se Grunnloven § 104, barnekonvensjonen artikkel 3 og artikkel 12