Fagplan messinginstrumenter

Forventninger til elever

 • Møt opp  5 min før spille/sangtime
 • Øve jevnlig hjemme (foresatte må hjelpe de yngste elever til å finne en god øverutine)
 • Alle elevene får tilbud om å delta i kulturskolens konserter og forestillinger minst en gang om året
 • Elevene må ha korte fingernegler (gjelder piano, strykeinstrumenter, el-gitar og el-bass)
 • Alle elevene må vaske fingrene før spille/sangtime
 • Fravær må meldes til læreren før spille/sangtime
 • Forestillinger, konserter, prosjekter, seminarer og workshops er en del av undervisning på kulturskolen og det forventes at elevene deltar i disse aktiviteter.
 • Det er mulig for foresatte til å delta i spilletimen.
 • Ved spørsmål, ikke nøl med  å ta kontakt med læreren

Forventinger til foresatte

 • Det er viktig at foresatte støtter opp rundt elevens aktiviteter på kulturskolen. Som foresatt er du den viktigste støttespiller for elevens læring. Møt opp på konserter og forestillinger der eleven opptrer. Hjelp eleven til å etablere gode øvingsrutiner hjemme slik at eleven kan oppleve mest mulig mestring på kulturskolen. Se til at eleven har det utstyr den trenger tilgjengelig (lærebøker, strenger, notestativ osv.). Har du noen spørsmål rundt utstyr og elevens aktiviteter på kulturskolen er du alltid velkommen til timen eller ta kontakt med læreren.

Målsettingssamtaler

 • I starten av høstsemesteret gjennomføres målsettingssamtaler med eleven (og foresatte).
 • Samtalene gjennomføres i undervisningstiden. Elev og lærer skal sammen komme fram til hva som skal være målene for skoleåret ut fra den fasen den enkelte eleven befinner seg på.

Vurdering for læring – Underveisvurdering

 • Eleven får løpende tilbakemelding i læringsprosessen som skal støtte oppunder videre læring. Underveisvurdering foregår i spille/sangtimene. Målet er at eleven får tilbakemelding om utvikling og hvordan eleven kan utvikle seg videre.

Vurdering av læring – Evaluering

 • I slutten av hvert skoleår lager læreren en skriftlig tilbakemelding til eleven. Evaluering tar utgangspunkt i målsettingssamtalen der eleven befinner seg i læringsprosessen. Kopi sendes til foresatte.

Egenøving

 • For å kunne oppleve mestring og progresjon på sitt instrument på kulturskolen er det viktig at eleven innarbeider gode rutiner for øving fra første dag.
 • Foresatte er en viktig støttespiller for øving hjemme.
 • Læreren vil hjelpe eleven med øvingsstrategier. Målet er at eleven kan mestre de grunnleggende øvingsstrategier på sitt nivå.
 • Etter hvert som eleven blir dyktigere på sitt instrumentet må også øvingsmengden økes for å fortsette utviklingen.

Kulturskolen har følgende generelle anbefalinger for øvingsmengde:

Fase 1: Minst 15 min per dag

Fase 2: Minst 20 min per dag

Fase 3: Minst 30 min per dag

Fase 4: Minst 40 min per dag

 • Læreren kan ikke trylle! Beste læringsresultater og progresjon nåes ved daglig øving.

Utstyr

 • Kulturskolen disponerer instrumenter til utlån
 • Strenger, harpiks, fliser og lærebøker må eleven kjøpe selv. Læreren gir råd om utstyr og materiale som trenges (G. Hagen!!)
 • Alle musikkelever skal ha notestativ tilgjengelig for hjemmeøving
 • Plastmappe for løse notearker
 • Skrivebok for lekser og notater

KJERNEPROGRAM

Organisering av undervisningen

 • Enetimer
 • Smågruppetimer
 • Samspill
 • Kulturskolens felles prosjekter

Timelengde

 • 25 min enetimer
 • 25 – 35 min smågruppetimer

Fase 1
Hva:
Produsere en stabil og kontrollert klang på instrumentet, innenfor 1,5 oktavssprang
Spille korte og lange toner, samt kontrollert legato
Kontroll på noteverdier fra helnoter til åttendedelsnoter (sekstendelsnoter)
Forstå og spille punkterte noter (og trioler)
Forstå og spille i taktartene 2/4, 3/4, 4/4, (6/8 og 2/2)
Forstå og spille i tonearter opp til to kryss og to b, samt forstå dur og moll
Spille en kromatisk skala over en oktav
Grunnleggende forståelse av dynamikk
Spille en egen stemme i et ensemble, holde tempo og teller takter
Innføring i vedlikehold av instrumentet
Introduksjon til instrumenthistorie.
Oppmuntre til gehørspill ved bruk av enkle sanger, oppvarming og improvisasjon
Hvorfor:
Få en generell forståelse av instrumentet ved å oppnå mestringsfølelse, med fokus på spilleglede
Hvordan:
Bruke ulike læringsstrategier tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, med fokus på læring
gjennom herming, repetisjon og gøy musikk (Startklart 1 - 2, Midt i blinken og tilpasset repertoar).

Fase 2
Hva:
Produsere en stabil og kontrollert klang på instrumentet, innenfor 2 oktaver.
Spille mer kompliserte mønstre i artikulasjon, og kan spille lengre fraser.
Spille 6/8 og 2/2 takt (og irregulære taktarter som 5/4, 7/8 osv.)
Forstå og spille i tonearter opp til fire kryss og fire b.
Spille en kromatisk skala over 1,5 oktav.
Introdusere intervallspill.
Utvikle en mer komplett forståelse av dynamikk, f. eks fp, sfz, osv, samt tempomarkeringer som
allegro osv.
Utvikle en mer lyttende tilnærming i ensemblespill
Fortsatt utvikling i gehørspill ved bruk av sanger, improvisasjon
Hvorfor:
Videreutvikle tekniske og musikkteoretiske ferdigheter på instrumentet, fremdeles med fokus på
spilleglede og opplevelsen av mestring
Hvordan:
Bruke ulike læringsstrategier tilpasset den enkelte elevs forutsetninger (Arban, mm.).


Fase 3
Hva:
Register som spenner 2,5 oktav.
Koordinere finger/slide og tungeteknikk i mer komplekse fraser, samt bruk av artikulasjon knyttet
til ulike stilarter
Introdusere dobbel- og trippeltunge
Større kontroll på synkopasjon og rytme
Introdusere alle tonearter og andre skalavarianter
Spille en kromatisk skala over to oktaver
Videreutvikle ensembleferdigheter
Utvikle dypere forståelse for ulike stilarter, frasering, osv.
Hvorfor:
Videreutvikle tekniske og musikkteoretiske ferdigheter på instrumentet, samt legge grunnlaget for
utvidede læringstilbud, som musikklinje, talentprogram, ensembler på høyere nivå og
musikkstudier
Hvordan:
Bruke ulike læringsstrategier tilpasset den enkelte elevs forutsetninger, med fokus på
medbestemmelse og involvering i det musikalske livet.


Fase 4
Hva:
Jobbe med et stort register innenfor instrumentets forutsetninger, med teknikk på et høyt nivå.
Viderekomment nivå teknisk og musikalsk utøvermessig: dynamikk, ulike stilarter, med fokus på
utøverrollen.
Det jobbes med å utvikle allsidige musikanter, både innenfor ensemblespill og som solist. Dypere
forståelse av stilarter, sjangre og tradisjoner.
Hvorfor:
Forberedelse til prøvespill til videre kunstfaglige studier eller som amatørmusiker. Bidragsytere til
det lokale kulturlivet.
Hvordan:
Bygge opp om elevens indre motivasjon ved å sette korte og langsiktige mål for undervisningen.
Legge til rette for samarbeid med andre unge musikere. Tilbud om prøvespill til talentprogram.