Fagplan sang

Forventninger til elever

 • Møt opp  5 min før spille/sangtime
 • Øve jevnlig hjemme (foresatte må hjelpe de yngste elever til å finne en god øverutine)
 • Alle elevene får tilbud om å delta i kulturskolens konserter og forestillinger minst en gang om året
 • Elevene må ha korte fingernegler (gjelder piano, strykeinstrumenter, el-gitar og el-bass)
 • Alle elevene må vaske fingrene før spille/sangtime
 • Fravær må meldes til læreren før spille/sangtime
 • Forestillinger, konserter, prosjekter, seminarer og workshops er en del av undervisning på kulturskolen og det forventes at elevene deltar i disse aktiviteter.
 • Det er mulig for foresatte til å delta i spilletimen.
 • Ved spørsmål, ikke nøl med  å ta kontakt med læreren

Forventinger til foresatte

 • Det er viktig at foresatte støtter opp rundt elevens aktiviteter på kulturskolen. Som foresatt er du den viktigste støttespiller for elevens læring. Møt opp på konserter og forestillinger der eleven opptrer. Hjelp eleven til å etablere gode øvingsrutiner hjemme slik at eleven kan oppleve mest mulig mestring på kulturskolen. Se til at eleven har det utstyr den trenger tilgjengelig (lærebøker, strenger, notestativ osv.). Har du noen spørsmål rundt utstyr og elevens aktiviteter på kulturskolen er du alltid velkommen til timen eller ta kontakt med læreren.

Målsettingssamtaler

 • I starten av høstsemesteret gjennomføres målsettingssamtaler med eleven (og foresatte).
 • Samtalene gjennomføres i undervisningstiden. Elev og lærer skal sammen komme fram til hva som skal være målene for skoleåret ut fra den fasen den enkelte eleven befinner seg på.

Vurdering for læring – Underveisvurdering

 • Eleven får løpende tilbakemelding i læringsprosessen som skal støtte oppunder videre læring. Underveisvurdering foregår i spille/sangtimene. Målet er at eleven får tilbakemelding om utvikling og hvordan eleven kan utvikle seg videre.

Vurdering av læring – Evaluering

 • I slutten av hvert skoleår lager læreren en skriftlig tilbakemelding til eleven. Evaluering tar utgangspunkt i målsettingssamtalen der eleven befinner seg i læringsprosessen. Kopi sendes til foresatte.

Egenøving

 • For å kunne oppleve mestring og progresjon på sitt instrument på kulturskolen er det viktig at eleven innarbeider gode rutiner for øving fra første dag.
 • Foresatte er en viktig støttespiller for øving hjemme.
 • Læreren vil hjelpe eleven med øvingsstrategier. Målet er at eleven kan mestre de grunnleggende øvingsstrategier på sitt nivå.
 • Etter hvert som eleven blir dyktigere på sitt instrumentet må også øvingsmengden økes for å fortsette utviklingen.

Kulturskolen har følgende generelle anbefalinger for øvingsmengde:

Fase 1: Minst 15 min per dag

Fase 2: Minst 20 min per dag

Fase 3: Minst 30 min per dag

Fase 4: Minst 40 min per dag

 • Læreren kan ikke trylle! Beste læringsresultater og progresjon nåes ved daglig øving.

Utstyr

 • Kulturskolen disponerer instrumenter til utlån
 • Strenger, harpiks, fliser og lærebøker må eleven kjøpe selv. Læreren gir råd om utstyr og materiale som trenges (G. Hagen!!)
 • Alle musikkelever skal ha notestativ tilgjengelig for hjemmeøving
 • Plastmappe for løse notearker
 • Skrivebok for lekser og notater

KJERNEPROGRAM

Organisering av undervisningen

 • Enetimer
 • Smågruppetimer
 • Samspill
 • Kulturskolens felles prosjekter

Timelengde

 • 25 min enetimer
 • 25 – 35 min smågruppetimer

 

Fasene 1 og 2

Sangtimene består av oppvarming, stemmeøvelser, gehør- og intonasjonsutvikling og innlæring av sanger. I begynneropplæringen er målet å stimulere sangglede og å lære sanger innen ulike stilarter. Sangutvalg må støtte utvikling av stemmens fleksibilitet. Stemmens ulike registre brukes, både hodeklang og brystklang. Eleven er også invitert til å delta i kor- og ensembleprosjekter, hvor det er mulig å arbeide med enkel flerstemmighet.

Når eleven er klar til å flytte fra fase 1 til fase 2, og fra fase 2 til fase 3, arrangeres en visningskonsert, som består av 4 sanger. Minst en av sangene skal være en folkevise, klassisk sang eller tradisjonell barnesang, og eleven skal synge den uten mikrofon. Resten av repertoaret kan være av fritt valg i ulike sjangere. En av sangene skal synges uten akkompagnement.

Eleven skal få konstruktiv tilbakemelding etter konserten av sanglæreren og 1-2 andre læreransatte.

Mellom- og viderekommet nivå

Sangtimene består av oppvarming, øvelser med fokus på utvikling av pusteteknikk, støtte og strupemuskulatur, gehør- teori- og intonasjonsøvelser og innlæring av sangrepertoar. Målet skal være å utvikle en fleksibel stemme som beveger seg uanstrengt mellom registrene, og kan forvandle seg til ulike krav av forskjellige sjangrene. Uttale av vanligste språk i sangrepertoar skal også øves. Elevene er invitert til å delta i kor- og ensembleprosjekter, hvor det er mulig å arbeide med flerstemmighet.

Når eleven er klar til å flytte fra fase 3 til fase 4, planlegger og arrangerer han/hun og lærer en visningskonsert, som består av følgende elementer:

1. En tradisjonell folkvise eller en klassisk sang.

2. En jazz-standardsang eller sang fra musikalsjanger.

3. En modern pop- eller rocksang.

4. En ensemblesang i lag med læreren eller en annen elev.

Eleven skal få konstruktiv tilbakemelding etter konserten av sanglæreren og 1-2 andre læreransatte.

Elevene på fase 4 forbereder hvert år en 20-30 minutters visningskonsert med bredt sjangerutvalg, og får konstruktiv tilbakemelding etter konserten av sanglæreren og 1-2 andre læreransatte.