Etiske retningslinjer

Vedtatt i kommunestyret 5. februar 2015

Etiske regler – hjelp til å ta de riktige valgene

Etikk handler om hva som er rett og galt, hva vi mener er verdifullt og som vi skal leve etter. Etikk hos oss er at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i arbeidssituasjonen og på oppdrag for kommunen.

Medarbeidere og folkevalgte i Hammerfest kommune skal behandle innbyggere og hverandre med respekt, bruke fellesskapets midler på en god måte, følge lover, regler og god forvaltningsskikk, og være lojale mot vedtak og avgjørelser. Vi bruker både hodet, magefølelsen og ryggmargsrefleksen når vi handler, og som regel ender vi opp med gode valg.

Noen situasjoner er vanskeligere enn andre, og derfor har Hammerfest kommune laget etiske regler for alle som har arbeid eller verv for kommunen.

Reglene gjelder i alle former for virksomhet i kommunens tjeneste, både på arbeid, på tjenestereise og annet oppdrag for kommunen.

Reglene setter en standard for hvordan vi skal utføre våre oppdrag slik at innbyggerne kan ha tillit til oss, og de hjelper oss å være bevisst på at våre handlinger og holdninger påvirker kommunens omdømme.

 

Hilsen
Alf E Jakobsen
Ordfører

Leif Vidar Olsen
Rådmann


Vår visjon og våre verdier


Sammen for Hammerfest! - Klikk for stort bilde

Visjonen signaliserer at befolkningen i felleskap uansett ståsted kan bidra til en positiv utvikling av kommunen.

I kommunens arbeidsgiverpolitikk står det at våre verdier skal prege vårt arbeid:

Lagånd

Vi skal være tydelige medspillere for sammen å kunne gi gode tjenester og være med på å utvikle kommunen. Vi skal gjøre hverandre gode.

Stolt

Vi skal verne om det som er bra og aktivt fortelle om de positive ting. Vi skal være stolt av å jobbe på vår arbeidsplass og vi skal være gode ambassadører for kommunen.

Åpen

Åpenhet og toleranse skal prege møter mellom mennesker i Hammerfest.

Ha trua

Vi har god grunn til optimisme, må vise pågangsmot og ha trua på forandring og utvikling.

Holdninger og adferd

Vi er Hammerfest kommune sitt ansikt utad, og tar ansvar for kommunens omdømme. Vi opptrer vennlig, korrekt og imøtekommende.

Vi behandler alle mennesker med respekt og omtanke.

Vi bruker fagkunnskap og faglig skjønn i vårt arbeid og behandler alle likeverdig. Vi er tydelig på eget syn og har toleranse og respekt for andres syn.

Vi viser respekt for personvernet og overholder taushetsplikten. Vi snakker med hverandre og ikke til og om hverandre.

Vi tar opp uenighet der det hører hjemme og direkte med den det gjelder.

Vi har spørreplikt dersom vi lurer på noe og har informasjonsplikt om ting som andre medarbeidere og folkevalgte bør vite noe om.

Habilitet, interessekonflikt og nære relasjoner

Vi lar ikke egne, familiens eller nære venners interesser påvirke våre handlinger, saksbehandling eller vedtak.

Vi er åpne om verv eller engasjement i organisasjoner som kan så tvil om vår habilitet eller lojalitet i forbindelse med de tjenestene vi skal utføre.

Vi kan ikke ha eierskap, styreverv eller annet lønnet oppdrag som kan skade kommunen sine interesser eller som er egnet til å svekke tilliten til kommunen.

Dersom vi er i tvil, skal vi avklare dette med nærmeste leder.

Vi avklarer med nærmeste leder før vi inngår avtale om lønnet arbeid eller oppdrag utover ordinært tilsettingsforhold.

Kommunens folkevalgte og medarbeidere i sentrale leder- og administrative stillinger skal registrere bistillinger, styreverv og økonomiske interesser i Styrevervregisteret til KS.

Ansvar for kommunens verdier og eiendeler

Vi skal være bevisst på at vi forvalter felleskapets midler på vegne av alle innbyggerne i Hammerfest kommune.

Vi skal ta vare på kommunens ressurser på en forsvarlig måte. Vi skal bruke arbeidstida effektivt.

Vi skal ta vare på kommunens eiendeler og behandle de med varsomhet.

Vi skal ikke tilegne oss personlige fordeler av kommunens ressurser, avtaler, eiendommer eller andre eiendeler.

Representasjon, gaver og andre personlige fordeler

Vi skal ikke ta imot gaver eller andre personlige fordeler som er av en slik art at de kan påvirke eller være egnet til å påvirke våre handlinger, saksbehandling eller vedtak.

Gaver omfatter ikke bare materielle ting, men også andre personlige fordeler; rabatter, lån, reiser, bevertning, kurs eller lignende.

Vi kan ta imot gaver av ubetydelig økonomisk verdi som blomster, konfekt og lignende.

Reise- og oppholdsutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen, ikke av kommersielle aktører.

Dersom vi er i tvil om et forhold er innenfor kommunens etiske regler skal forholdet tas opp med nærmeste leder. Eventuelle mottatte gaver skal returneres sammen med et brev som redegjør for kommunens regler på dette området.

Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i et samarbeidsforhold. Vi gir eller tilbyr ikke gaver, tjenester eller oppmerksomhet som kan påvirke beslutningsprosesser eller kan gi andre grunn til å tro det.

Etikk i det daglige

Vi skal regelmessig sette av tid til verdiarbeid, etisk forståelse og etisk refleksjon på arbeidsplassene i kommunen. Vi skal åpent diskutere de vanskelige situasjonene og dele erfaringer om hvordan de skal håndteres.

Konsekvenser ved brudd på de etiske reglene

Brudd på reglene kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet. Politiske vedtak kan kjennes ugyldige og brudd på reglene utført av folkevalgte kan forfølges av kommunerevisjonen og kommunens kontrollutvalg

Etikktesten

  1. Er det lovlig?
  2. Er det i tråd med våre verdier?
  3. Er jeg bekvem med å gjøre det?
  4. Er det greit at avisa skriver om det?
  5. Er det galt? Stopp!
  6. Er jeg usikker? Spør!
  7. Får jeg ikke svar? Spør igjen!

Kilde: Førde kommune /Texas Instruments