Seksjonering og reseksjonering

En eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til å opprette eierseksjoner og reskseksjonere etter eierseksjonsloven. En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. Eierseksjoner egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. 

Dersom man ikke lenger ønsker at en eiendom skal være seksjonert, kan hjemmelshaver begjære oppheving av seksjoneringen.

Bygningene som skal seksjoneres, må være oppført eller ha gyldig rammetillatelse.

Ved reseksjonering må bygget være seksjonert på et tidligere tidspunkt.

Saksgang

Søknaden behandles av kommunen som gir søker tilbakemelding dersom den er mangelfull. Det fattes et vedtak med hjemmel i eierseksjoneringsloven og seksjoneringen føres i Matrikkelen. Når  klagefristen på tre uker er gått ut sendes søknaden til tinglysingen med tilhørende dokumenter. Tinglyst dokument og matrikkelbrev returneres deretter til rekvirent. Det skal avholdes en egen oppmålingsforretning for tilleggsareal i grunn (uteareal) i henhold til, matrikkelloven §6.

Veiledning og søknadsskjema

Fordeling av sameieandeler

Dette skjemaet skal kun brukes ved fordeling av seksjoner mellom sameiere i forbindelse med seksjonering av eiendom. Det er bare aktuelt når flere personer har grunnbokshjemmel til en eiendom sammen før seksjoneringen, og etter seksjoneringen ønsker å inn veksle sine tidligere sameieandeler i bestemte seksjoner.

Gjelder alle søknader

  • Søknaden oversendes Hammerfest kommune med vedlegg beskrevet i veiledningen.
  • Søknaden skal være undertegnet av samtlige hjemmelshavere til eiendommen.
  • Vedtekter for sameiet vedlegges søknaden der opplysninger om eiendommens gårds- og bruksnummer og antall styremedlemmer.
  • På hver seksjonsdel, både hoveddel og tilleggsdel, skal det påføres forslag til seksjonsnummer. Tegningene skal være påført gnr/bnr, adresse og etasjenummer.
  • Grensene for bruksenhetene, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom må klart avmerkes. Det samme gjelder grense mellom seksjon og fellesareal.
  • Alle dokumentene må være i A4-format. Målestokk helst 1:100.

Gebyr

Kommunens arbeid etter eierseksjoneringsloven er gebyrbelagt.

I tillegg kommer tinglysingsgebyr og eventuelt gebyr for oppmåling av uteareal.

Gebyrene vil bli fakturert søker, i henhold til gjeldende gebyr og avgiftsregulativ.

Oppheving av seksjonering

Dersom eiendommen ikke lenger skal brukes som en seksjonert eiendom, kan seksjoneringen oppløses og slettes hos kommunen, som deretter sender melding om tinglysing til Kartverket.