Snøscooterløyper

    

Åpne/stengte scooterløyper

Sist oppdatert 22.03.2023
Åpne løyper. Se oversikt.
NB. Det meldes om tynt snødekke og stein KAN forekomme etter merket løype.

Se kart over scooterløyper i Hammerfest kommune
 

Nedlastbare kart i pdf-format

Forskrift om snøscooterløyper i Hammerfest kommune

Se også:
Motorferdsel i utmark og vassdrag

På grunn av arbeid med kraftlinja har Statnett brøytet hytteveien ved Aisaroaivi. Løype 5 er stukket om fra P-plass og går et stykke langs elva oppover til løype 19.

Forskrift om snøscooterløype med tilhørende kart for tidligere Hammerfest kommune var oppe til politisk behandling i Kommunestyret 28.oktober 2021, og følgende vedtak ble fattet:

  • Med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag §4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 med endring av 14. juli 2015 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a vedtar kommunestyret «Forskrift om kommunal løypenett for snøskuter, Hammerfest kommune, Troms og Finnmark». Kommunestyret slutter seg til de vurderinger som er gjort i saksutredningen med vedlegg hvor det fremgår hvordan innkomne uttalelser til forskriften er vurdert, konsekvenser av forskriften, og hvilken betydning disse er tillagt, samt vurderinger av hensyn til friluftsliv. Kommunestyret opphever «Forskrift om snøscooterløyper, Hammerfest, Finnmark" Kommunestyret opphever av «Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Kvalsund, Finnmark.