Aktivitets- og prosjekttilskudd

Aktivitets- og prosjekttilskudd kan gis til alle typer organisasjoner/enkeltpersoner - enten for tiltak/prosjekter/større kulturtiltak i egen regi, eller for samarbeid med andre organisasjoner/grupperinger.

Formål med tjenesten

Støtte til kulturarbeid har som målsetting:

  • å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser
  • å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet
  • å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet
  • å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke profesjonelle

Tjenesten omfatter

Tilskudd gis til større og mindre lokale tiltak/prosjekter/større kulturtiltak som bygger på målsettingen om å utvikle et kulturelt mangfold, nye ideer, samarbeidsprosjekter og kompetansehevende tiltak. Tiltak/prosjekter som retter seg mot og integrerer grupper som funksjonshemmede, barn, ungdom, eldre og flyktninger/ innvandrere i det totale kultur- og samfunnsliv vil bli prioritert.

Tilskudd kan gis til organisasjoner uavhengig av om andre kulturmidler er gitt.

Slik søker du

Søknadsfristen gikk ut i mai 2019. Neste runde blir i den nye kommunen. Frist er ikke klar enda.

Elektronisk søknadsskjema

Søknaden skal inneholde:

  • en beskrivelse av tiltaket/prosjektet
  • budsjettforslag
  • finansieringsplan

Søknaden må foreligge før prosjektet/aktiviteten igangsettes.
Tiltakene/prosjektene må primært være avsluttet innen utgangen av søknadsåret.

Søknaden sendes til:

Hammerfest kommune
Sektor for Kultur og Idrett
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Søknaden kan også leveres til Servicekontoret.

Retningslinjer for kommunal støtte (kulturmidler) til frivillige organisasjoner

Hva gjør kommunen

Et administrativt/faglig utvalg med representanter fra sektor for Kultur og Idrett, foretar prioritering og tildeling i h.h.t. innkomne søknader, vedtatte kulturpolitiske målsettinger, etter "Retningslinjer for kommunal støtte (Kulturmidler) til frivillige organisasjoner.

Utvalget vil spesielt vurdere prosjektenes effekt og resultater i forhold til kommunens kulturpolitiske målsettinger og hvilke målgrupper tiltak/prosjektet retter seg mot.

Aktivitets - og prosjekttilskudd gis med inntil 50% av kostnaden, dog begrenses søknaden til max. kr. 50.000,-.
Tilskuddsbeløpet utbetales med inntil 50% ved oppstart av prosjektet. 
Resten utbetales mot levert regnskap og rapport etter fullført tiltak/prosjekt,
Støtten må tilbakebetales hvis tiltaket ikke blir realisert innen 6 måneder etter første bevilgning, eller etter spesiell avtale.