Tilskuddsordninger, kultur

Hammerfest kommune gir støtte til frivillige organisasjoner og privatpersoner til

 • allment kulturarbeid 
  • sang
  • musikk
  • dans
  • teater
  • kunst
  • husflid
  • m.m.
 • idrett
 • friluftsliv
 • øvrige kulturformål

For å være tilskuddsberettiget må søkeren innfri følgende krav:

 • Søkeren må ha en viss kontinuitet (etter oppstart, over år) i sin kulturvirksomhet.
 • Ethvert tiltak/arrangement må i utgangspunktet er åpent for alle.
 • Søkeren må drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program.
 • Søkeren må dokumentere ikke-kommersialitet (as/ans/stiftelser og lignende) i form av vedtekter.

Overordnet målsetting

De frivillige organisasjonene er en av kommunens viktigste ressurser for å nå kulturpolitiske mål. Kommuneplanens overordnede målsetning for kultur og idrett er:

 • Et aktivt lokalsamfunn – med tilhørighet for alle og en sterk identitet.
 • Fysisk aktivitet som gir helse og trivsel.
 • Et mangfoldig kulturtilbud preget av kvalitet; møteplasser som inspirerer, underholder, gir kunnskap og gode opplevelser.

Organisasjoner som driver aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funskjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturmidler.

Hammerfest kommune har følgende tilskuddsordninger:

 • Grunntilskudd
 • Aktivitets- og prosjekttilskudd
 • Tilskudd til drift, mindre investeringer i bygg og anlegg og til utstyr
 • Kulturprisen
 • Kulturstipend
 • Idrettsstipend
 • Tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene

Hvorfor støtte?

Kommunen ønsker å bidra til følgende mål gjennom sin støtte til kulturarbeid:

 • Å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige og kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser
 • Å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet
 • Å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet
 • Å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre – profesjonelle og ikke-profesjonelle

Søknadsskjemaer for kulturmidler


Artikkelliste