Grunntilskudd

Tilskudd til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som over tid driver tilskuddsberettiget virksomhet i kommunen

Tjenestens målgruppe

Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som over tid driver tilskuddsberettiget virksomhet i kommunen. Dvs. organisasjoner og enkeltpersoner innen programområdene:

 • Idrett og friluftsliv
 • Allment kulturarbeid (sang, musikk, teater, kunst, husflid m.m.)
 • Øvrige kulturformål

Organisasjoner som driver aktiviteter og samarbeidsprosjekter som retter seg mot og/eller integrerer gruppene funksjonshemmede, barn, ungdom, flyktninger/innvandrere og eldre i frivillige organisasjoner vil bli prioritert ved tildeling av kulturmidler.

Formål med tjenesten

Støtte til kulturarbeid har som målsetting:

 • å styrke og kvalitetsutvikle den allsidige kulturelle egenaktiviteten ut i fra egne forutsetninger og interesser
 • å styrke fellesskap og kvalitet i lokalmiljøet
 • å stimulere til utvikling av nye ideer, samarbeid og et aktivt og mangfoldig kulturliv i lokalmiljøet
 • å gi alle anledning til å oppleve kunst og kulturverdier skapt av andre, profesjonelle og ikke profesjonelle

Tjenesten omfatter

Grunntilskuddet skal dekke driftsutgifter som ren administrasjon, lokalleie og lignende.

Nystartede søknadsberettigede organisasjoner gis et oppstartingstilskudd på inntil kr. 3.000,-

I hovedsak ytes det en andel av søkerens totale administrasjonsutgifter.

Hva kreves for å motta tjenesten

For å være berettiget tilskudd må de frivillige organisasjoner og enkeltpersoner innfri følgende krav:

 • ha en viss kontinuitet (etter oppstart over år) i sin kulturvirksomhet.
 • at et hvert tiltak/arrangement i utgangspunktet er åpent for alle.
 • drive utadrettet og aktivitetsfremmende kulturarbeid eller ha tilsvarende kulturtiltak på sitt program.
 • dokumentere ikke-kommersialitet (as/ans/stiftelser ol.) i form av vedtekter.

Regionale/fylkesorganisasjoner kan innvilges tilskudd dersom midlene øremerkes virksomhet i Hammerfest kommune, og det ikke finnes lokallag for å ivareta denne  virksomheten. Det forutsettes at organisasjonen har medlemmer bosatt i Hammerfest kommune.

Unntatt fra å være tilskuddsberettiget er organisasjoner og institusjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes-, økonomiske, politiske, ideologiske, religiøse og/eller andre egeninteresser.

Søknad

Søknaden skal fremmes på eget skjema:  "Søknad om kulturmidler -grunntilskudd". Søknadsfrist er 15. mars hvert år. 
Søknaden skal inneholde:

 • Årsrapport (gjelder ikke nystartede organisasjoner)
 • Et sammenfattet revidert regnskap hvor administrasjonsutgifter speisifiseres (Gjelder ikke nystartede organisasjoner)
 • Handlingsplan og budsjett for kommende års aktiviteter (gjelder også nystartede organisasjoner)
 • Medlemsoversikt (gjelder også nystartede organisasjoner)

Hva gjør kommunen

Tildeling av kulturmidlene blir kunngjort i dagspressen tidlig på nyåret.

Et administrativt/faglig utvalg med representanter fra sektor for Kultur og Idrett, foretar prioritering  og tildeling i h.h.t. innkomne søknader, vedtatte kulturpolitiske målsettinger, etter "Retningslinjer for kommunal støtte (Kulturmidler) til frivillige organisasjoner.

Hvordan søke tjenesten

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsskjema for utskrift og retningslinjer for kulturmidler finnes i lenkesamlingen under eller fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Søknaden sendes til:

Hammerfest kommune
Sektor for Kultur og Idrett
Postboks 1224
9616  Hammerfest

Søknad kan også leveres på Servicekontoret.

Retningslinjer for kommunal støtte (kulturmidler) til frivillige organisasjoner (Lovhjemmel/vedtekt)

Søknadsskjema - Grunntilskudd (PDF, 80 kB) 

Kontaktinfo

Kultur og Idrett
Postboks 1224
9616  Hammerfest
78 40 20 70 | postmottak@hammerfest.kommune.no