Retningslinjer for næringsfondet

Retningslinjer for Hammerfest kommunes næringsfond
Vedtatt i fellesnemda 30. september 2019

Hammerfest kommune mottar årlig midler fra kommunaldepartementet til kommunalt næringsfond. Disse midlene, sammen med eventuell påfylling av egne kommunale midler, kalles for næringsfondet.

1. TILSKUDDSFORMÅL

Formålet med næringsfondet er å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter i samsvar med Kommuneplanens målsetninger, strategisk næringsplan (SNP) og den til enhver tid gjeldende handlingsplan til SNP

Tilskuddet gjelder i utgangspunktet alle næringer inkl. jordbruk. Investeringer i fiskeflåten faller utenom disse retningslinjer da kommunen har særskilte bevilgninger til dette formålet.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

2. TILSKUDDSFORMER

Tilskudd til bedriftsutvikling:

 • Planlegging og nyetablering.
 • Etablering av ny virksomhet.
 • Produkt- og idé - utvikling.
 • Markedsføring/markedsanalyser (nytt marked eller nytt produkt).
 • Opplæring/kompetanseheving i forbindelse med utviklingstiltak.
  • Det kan gis inntil 50 %, maksimalt kr 50.000,-, i tilskudd av totalt kapitalbehov for tiltaket. Tilskuddets størrelse er avhengig av om tiltaket er innenfor prioriteringene i kommuneplanen og Strategisk næringsplan eller ikke. For prosjekter som styrker kvinners sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75 % i tilskudd.
  • Prosjekter med kapitalbehov under kr 25.000,-støttes ikke av næringsfondet.

Tilskudd til investeringer:

 • Nyetableringer
 • Utvidelser
 • Knoppskytinger
 • Tiltak som gir betydelig økt sysselsetting
 • Tiltak som gir betydelig bedring i lønnsomheten
  • Det kan gis inntil 50 %, maksimalt kr 150.000,- i tilskudd av totalt kapitalbehov for tiltaket. Tilskuddets størrelse vil avhenge av om tiltaket er innenfor prioriteringene i kommuneplanen og Strategisk næringsplan eller ikke. For prosjekter som styrker kvinners sysselsettingsmuligheter kan det gis inntil 75 % i tilskudd.
  • Prosjekter med kapitalbehov under kr 25.000,- støttes ikke av næringsfondet.

Tilskudd til kommunalt tiltaksarbeid

Formålet er å stimulere til omstilling og utvikling av næringslivet i kommunen. Dette kan gjøres gjennom særskilte prosjekter hvor kommunen har en aktiv rolle som initiativtaker, medspiller eller tilrettelegger for samarbeid mellom ulike bedrifter og organisasjoner m.fl. i kommunen. Prosjektene skal ha en bakgrunn i næringslivets reelle behov eller kommunens behov for å utvikle og tilrettelegge for økt næringsvirksomhet i kommunen.

 • Det kan gis inntil 100 %, maksimalt kr 300.000,- i tilskudd av totalt kapitalbehov for prosjektet.
 • Det kan tegnes aksjer i utviklingsselskap, utleiebygg, og lignende som kommunen finansierer alene eller i samarbeid med private interesser.

Tilskudd til kommunale grunnlagsinvesteringer

Planlegging og utbygging av næringsarealer, sentrumsområder, trafikkaier og vannverk.
Tilskudd til slike formål må vurderes i forhold til uttalte mål og tiltak i kommuneplan og Strategisk næringsplan, samt andre prioriteringer knyttet til næringsutvikling.

 • Det kan gis inntil 100 %, maksimalt kr 350.000,- i tilskudd av kapitalbehovet for prosjektet  

Strategiske utviklingsprosjekter

For større prosjekter og/eller tiltak som har en tidshorisont på minimum 3 år. Næringsavdelingen vurderer søknader etter følgende kriterier:

 1. Prosjektet må være forankret i den til enhver tid gjeldende handlingsplan til Hammerfest kommunes strategiske næringsplan.
 2.  I prosjektbeskrivelsen skal målsettinger, framdrifts- og milepelplan være klart definert og beskrevet.
 3.  Det omsøkte beløpet for tilskudd må ikke overstige 3 ganger den årlige fastlagte tilskuddsrammen for tilskuddsformen. 
 4.  Prosjekter som er samfinansiert med andre offentlig institusjoner blir prioritert.

Tilsagn til prosjektstøtte kan gis med inntil 3 år etter offentlige prinsipper. Dette medfører at tilsagnsmottaker har årlig rapporteringsplikt da utbetaling av tilskudd forutsetter oppfyllelse av framdrifts- og milepelplan. Tilsagnsmyndigheten kan til en hver tid trekke tilsagnet tilbake dersom grunnlaget for videre utbetaling ikke er til stede.

3. GENERELLE TILSKUDDSVILKÅR

Ved søknad om tilskudd fra næringsfondet skal følgende opplysninger oppgis/vedlegges:
Regnskapstall og/eller budsjett, investeringsplan, kostnadsoverslag, forretningsplan, markedsvurderinger, m.m. Før søknad behandles skal skatteattest være fremlagt, og søker skal i søknaden gi en oversikt over alle offentlige tilskudd bedriften har mottatt de siste 3 år.

Det er ikke anledning til samfinansiering mellom midler fra næringsfondet og midler som forvaltes av fylkeskommunen og Innovasjon Norge eller andre offentlige støtteordninger. Dette gjelder imidlertid ikke tilskudd til Strategiske utviklingsprosjekter, kommunalt tiltaksprosjekt og grunnlagsinvesteringer. Søkere bosatt i Hammerfest kommune innenfor Sametingets næringsfondsvirkeområde er fortsatt tilskuddsberettiget.

Bedrifter eller organisasjoner som mottar betydelig støtte fra det offentlige til drift av virksomheten vil ikke kunne motta tilskudd fra næringsfondet. Vernede bedrifter er unntatt fra denne bestemmelsen.

Mottatt tilskudd fra kommunens næringsfond er skattepliktig.

Tiltak som søkes finansiert i næringsfondet kan ikke være igangsatt eller gjennomført før søknad fremmes.

4. PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER

Følgende tiltak prioriteres:

 • Tiltak som fører til økning i sysselsettingen
 • Tiltak som fører til betydelig lønnsomhetsforbedring eller utvikling
 • Tiltak til bedrifter som har en uttalt strategi for eksport av sine tjenester
 • Tiltak som utvikler kommunens senterfunksjoner
 • Tilskudd til virksomheter som er prioritert i kommuneplan og handlingsplanen til strategisk næringsplan
 • Bedrifter som har avtaler som sikrer sine ansatte tarifflønn.
 • Tilskudd til tiltak som skaper eller representerer nye produkter og tjenester


Følgende tiltak støttes IKKE :

 • Gjeldssanering
 • Garantier og lån
 • Tilskudd til tiltak som er ledd i bedriftens ordinære drifts- eller utviklingsarbeid
 • Investering i mobilt transportutstyr, herunder truck, traktor, bil, lastebil, m.m.
  • Traktor i landbruket er dog tilskuddsberettiget.
 • Investering i ordinært kontorutstyr, herunder PC, dataanlegg, telefax, telefon, kontorinnredning, møbler og lignende (gjelder ikke datautstyr som inngår som produksjonsmidler)
 • Interne kostnader, f. eks. i forbindelse med opplæring, produktutvikling, andre utviklingstiltak m.m. i bedriften
 • Eget arbeid ved bedriftsutvikling og investeringer
 • Grunnopplæring
 • Lovpålagte tiltak
 • Kostnader ved overtakelse av igangværende virksomhet (eierskifte).

5. VILKÅR FOR UTBETALING AV TILSKUDD

Ved utbetaling av fondsmidler må godkjent kopi av betalte faktura eller revisorbekreftet prosjektregnskap vedlegges.

Ved utredninger, produktutvikling, markedsanalyser og andre undersøkelser, skal rapport vedlegges og godkjennes av næringssjefen.

Dersom virksomheten avvikles, avhendes eller flytter ut av kommunen innen 3 år fra utbetaling av tilskudd, skal tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig.

Dersom et eller flere av de vilkår som gjelder for fondsstyrets tilsagn ikke blir oppfylt, har fondsstyret rett til å anse tilsagnet som bortfalt.

Innvilgede tilskudd som ikke benyttes innen 6 måneder tilbakeføres fondet.

Registreringsbekreftelse fra Brønnøysundregisteret må vedlegges dersom tilskuddet ikke gjelder forprosjekt.

6. FORVALTNING AV FONDET

Kommunestyret fastsetter retningslinjer for næringsfondet. Behandling av søknader er delegert til NMU.

Administrasjonen utarbeider rapport for anvendelse av fondets midler hittil i år som framlegges for Styret for næring, miljø og utvikling 2 ganger i året.

Fondsmidler plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid.
Renten tillegges næringsfondet.

7. BUDSJETT, REGNSKAP, ÅRSRAPPORT

Budsjett og regnskap integreres i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter. I tillegg lages det egne statusrapporter med samlet oppstilling av fondets inntekter og utgifter.

8. KLAGE

Etter forvaltningslovens §28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemnda for videre behandling.