Næringsfondet

Formålet med næringsfondet er å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter i samsvar med Kommuneplanens målsetninger, strategisk næringsplan (SNP) og den til enhver tid gjeldende handlingsplan til SNP.

Tilskuddet gjelder i utgangspunktet alle næringer inkl. jordbruk. Investeringer i fiskeflåten faller utenom disse retningslinjer da kommunen har særskilte bevilgninger til dette formålet.

I utgangspunktet har ingen søker krav på tilskudd. Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

Vedtatte retningslinjer for næringsfondet

Generelt

 • Tilskudd til bedriftsutvikling - Max tilskuddsramme kr 50 000,- 
 • Tilskudd til investeringer - Max tilskuddsramme kr 150 000,-

Det kan søkes om tilskudd fra næringsfondet til alle typer næringer inkl. jordbruk.
Investeringer i fiskeriflåten faller utenom da kommunen har en egen tilskuddsordning til dette formålet (fiskerifondet). Skal stimulere til å skape lønnsomme og varige arbeidsplasser i kommunen

Mottatt tilskudd fra næringsfondet er skattepliktig.

Målgruppe

Nyetablerere og næringsaktører i Hammerfest.

Kriterier/vilkår

Tiltak/investeringer som søkes finansiert gjennom næringsfondet kan ikke være igangsatt eller gjennomført før søknad fremmes.

Det er begrenset anledning til samfinansiering mellom næringsfond og midler som forvaltes av fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller andre offentlige støtteordninger.

Bedrifter eller organisasjoner som mottar betydelig støtte fra det offentlige til drift av virksomheten vil ikke kunne motta tilskudd fra næringsfondet. Vernede bedrifter er unntatt fra denne bestemmelsen.

Dersom en virksomhet som har mottatt tilskudd fra næringsfondet avvikles, avhendes eller flytter ut av kommunen innen 3 år fra utbetaling av tilskudd, skal tilskuddet tilbakebetales forholdsmessig.

Prioriterte innsatsområder for næringsfondet

 • Tiltak som fører til økning i sysselsetningen
 • Tiltak som fører til betydelig lønnsomhetsforbedring eller utvikling
 • Tiltak til bedrifter som har en uttalt strategi for eksport av sine tjenester
 • Bedrifter som utvikler Hammerfests senterfunksjoner
 • Tilskudd til virksomheter som er prioritert i kommuneplan og strategisk næringsplan
 • Tilskudd til tiltak som skaper eller representerer nye produkter og tjenester

Det gis ikke tilskudd fra næringsfondet til

 • Gjeldssanering
 • Garantier og lån
 • Tiltak som er ledd i bedriftens ordinære drifts- eller utviklingsarbeid
 • Investeringer i mobilt transportutstyr, herunder truck, traktor, bil, lastebil mm.
 • Interne kostnader, f.eks. i forbindelse med opplæring, produktutvikling, andre utviklingstiltak mm. i bedriften
 • Grunnopplæring
 • Lovpålagte tiltak
 • Kostnader ved overtakelse av igangværende virksomhet (eierskifte)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknad om tilskudd fra næringsfondet gjøres på nettsiden regiolnalforvaltning.no

Alle søkere må opprette bruker for å kunne søke næringsfondet.
Søknader skal være i henhold til næringsfondets retningslinjer.

Nærmere informasjon og veiledning fås ved henvendelse til næringsavdelingen.

Saksbehandling

Søknaden behandles av næringsavdelingen.

Innvilget tilskudd utbetales etterskuddsvis etter forevisning av betalte faktura eller revisorgodkjent prosjektregnskap. 

Innvilget tilskudd som ikke er benyttet innen 6 måneder blir tilbakeført til næringsfondet.

Klagemulighet

Vedtak i næringsfondssaker kan påklages i hht forvaltningslovens §28. Klagefristen er 3 uker fra søker mottar underretning om vedtaket. Klage skal være skriftlig.

En god sønad bør være kort og konkret og inneholde

 • kort bakgrunn    
 • hovedmål    
 • delmål    
 • innovasjonsaspekt    
 • ambisjon    
 • marked og konkurrenter    
 • samarbeidspartnere    
 • suksesskriterier    
 • risiko og lønnsomhet    
 • driftsbudsjett    
 • investeringsbudsjett    
 • finansieringsplan    
 • regnskapstall der naturlig    

Adresse

Nærings- og miljøavdelingen

Besøksadresse

Hammerfest rådhus
9600 Hammerfest

Postadresse

Postboks 1224
9616 Hammerfest
T 78 40 20 00
Send e-post