Retningslinjer for utleie av Rådhusplassen, Finduspromenaden og andre sentrumsnære fortau.

Vedtatt av kommunestyret 9. juni 2022

Last ned retningslinjene som pdf (PDF, 307 kB)


1. Formål 

Formålet med retningslinjene er å skape et attraktivt og levende bysentrum med tilrettelegging for mange ulike aktiviteter.

2.  Virkeområde

Retningslinjene gjelder for alle brukere av Rådhusplassen og Finduspromenadeområdet, samt alle uteserveringer i Hammerfest kommune uavhengig av beliggenhet.

Retningslinjene omfatter følgende områder:

  • Strandpromenaden fra Storelva til biblioteket
  • Rådhusplassen
  • Kommunale fortau i Strandgata, Sjøgata og Storgata

3.  Salgsareal

Forretningsdrivende med fast utsalgssted kan benytte arealet utenfor egen fasade etter avtale med Hammerfest kommune. Stativ, benker og bord skal plasseres slik at det ikke er til hinder for rullestolbrukere, svaksynte eller blinde. Framleie av disse arealene tillates ikke.

Kommunale fortau og andre offentlige steder, skal ikke benyttes til lagring eller hensetning av paller, søppel eller lignende, jf. også forskrift om politivedtekt for Hammerfest kommune § 5-1. Håndheving av bestemmelsen tilligger Hammerfest kommune v/sektor for teknisk drift og eiendom, som ved overtredelser kan ilegge overtredelsesgebyr jf. forskrift om politivedtekt § 9-3.
For serveringssteder med utearealer, gjelder punkt 10.

4.  Standsareal

Følgende tre områder er avsatt til standsareal:

  • Området foran Thon Hotell (der hvor rullestolrampen går ned til torget)
  • Inntil Ishavsskuta
  • Lindstrøms plass

Standsvirksomhet skal være opplysningsvirksomhet rettet mot publikum. Det kan være oppstilling av plakatbukker, utdeling av løpesedler mv. for idrettslag, ideelle, humanitære, religiøse og politiske formål.

Tillatelse til standsvirksomhet gis i hvert enkelt tilfelle av rådmannen. Søknad sendes til kommunens servicekontor. Standsvirksomhet hvor høy lyd eller andre uttrykk som kan sjenere omgivelsene benyttes, krever særskilt avklaring og godkjenning. Det er leietakers plikt å selv opplyse om bruk av potensielt sjenerende virkemidler.

Melding om stand på offentlig sted må også sendes til politiet jf. politiloven § 11 og forskrift om politivedtekt for Hammerfest kommune § 2-3. Politiet kan sette vilkår eller forby gjennomføringen av arrangementet.

5.  Gatesalg

Kaidekket fra Ishavsskuta til området foran Qa er avsatt til blant annet gatesalgsareal. Gatesalg gjelder fortrinnsvis salg av smykker, og mindre pryd- eller bruksgjenstander som er egenproduserte og/eller håndlaget, samt av mindre verdi.

Gateselgerne må legitimere seg. Salgstiden må ikke strekke seg utover det som er vanlig åpningstid for forretningene.

Tillatelse til gatesalg gis i hvert enkelt tilfelle av rådmannen, som anviser salgsplass. Søknad sendes til kommunens servicekontor. Salgsplass leies ut for maks tre salgsdager i rekkefølge.

Bestemmelsen om gatesalg gjelder ikke forretningers eget salg, jf. punkt 2.

Lotteri- og basarvirksomhet kan etter søknad tillates av rådmannen. Søknad sendes til kommunens servicekontor. Lotterilovens bestemmelser skal overholdes. Kommunen kan be om bekreftelse på at lotteri- og stiftelsestilsynet har gitt lotteritillatelse.    

6.  Arrangementer

Tillatelse til bruk av Rådhusplassen og/eller Finduspromenaden til opptreden, fremvisninger eller lignende gis i hvert enkelt tilfelle av rådmannen. Søknad sendes til kommunens servicekontor.

Kommunen kan be om bekreftelse fra arrangør på at politiet er underrettet, og har gitt godkjennelse for arrangementet jf. politiloven § 11 og forskrift om politivedtekt for Hammerfest kommune kapittel 7.

7.  Krav til alle leietakere

Leietakere er pliktig til å gjøre seg kjent med kommunens retningslinjer for utleie av Rådhusplassen, Finduspromenaden og sentrumsnære fortau. Leietaker skal forholde seg til inngåtte avtaler og/eller instrukser fra kommunens ansvarlige.

Leietaker plikter å påse at eget utsalgssted alltid er rengjort og ikke utgjør en risiko for publikum som ferdes i området. Leietaker er ansvarlig for å holde det rent og fritt for søppel rundt sitt utsalgssted. Leietaker skal påse at søppel, skrot, kasser mv. ikke hensettes eller mellomlagres på leid areal, kommunale fortau eller andre tilliggende offentlige steder. Det kreves at leietaker har en avtale om søppelhåndtering i forbindelse med sitt utsalgssted. Denne avtalen skal fremvises ved inngåelse og fornyelse av leieavtale.

Leietaker plikter å ha leiebevis og åpningstider hengende godt synlig på vognen sin slik at kommunen kan kontrollere vogner som benytter seg av kommunale arealer, og lett kan komme i kontakt med disse ved behov.

Leietakere på langtidsleie skal oppgi åpningstider og åpningsdager i sin søknad. Det stilles krav om at alle leietakere holder åpent minimum 4 dager i uken, med minimum 4 timer per dag. Dersom leietaker ønsker å holde stengt i en lengre periode skal dette varsles Hammerfest kommune. Leietaker vil da bli pålagt å fjerne sitt utsalgssted for denne perioden.

Mislighold av bestemmelsene i disse retningslinjene vil medføre skriftlig advarsel, og kan ved to gjentatte overtredelser medføre bortvisning for en kortere periode. Ved gjentatte advarsler utover dette, kan leietakere bortvises for godt. Helårs leietakere som har benyttet leiearealet i mer enn to måneder, vil ikke få refundert leiebeløpet ved bortvisning som følge av overtredelser.

8.  Trafikkregler og trafikkområder

Plan for varsling og fysisk sikring av myke trafikanter på Rådhusplassen og Finduspromenaden, med midlertidig skiltvedtak utarbeides og godkjennes av Hammerfest kommune v/ Sektor for teknisk drift og eiendom, eventuelt Hammerfest parkering KF.

9.  Reklameskilt og løsfotreklame

Utplassering av reklameskilt og/eller løsfotreklame utenfor leid område må avtales med Hammerfest kommune v/ kommunens servicekontor. Eventuelle skilt skal ikke være til hinder eller sjenanse for publikum eller andre leietakere.

10.  Uteservering

10.1 Generelt

Det skal legges til rette for uteserveringer som på en positiv måte bidrar til et levende sentrum. Det vektlegges god kvalitet og gode løsninger i forhold til universell utforming, estetikk og funksjonalitet. Det offentlige byrommet (gateløp, Finduspromenaden og Rådhusplassen) skal fremtre tydelig i bybildet. Uteserveringer kan ikke anlegges slik at de er til hinder for disse.

For all uteservering på kommunal grunn, også utenfor eget fast utsalgssted, skal det inngås leieavtale med Hammerfest kommune etter gjeldende satser. Uteserveringens plassering og størrelse skal til enhver tid samsvare med det arealet som fremkommer av leieavtalen. Gjeldende retningslinjer skal inngå som vedlegg til inngåtte leieavtaler.

Enhver kan søke om leie av kommunal grunn for uteservering. Det vektlegges at uteserveringer holder åpent minimum kl. 10:00 – 15.00 på hverdager og kl. 1:.00 – 14:00 på lørdager i perioden 20.06 – 20.08.

10.2 Avgrensning av serveringsstedet

Uteserveringsarealet skal avgrenses slik at det foreligger et klart, fysisk skille mot fortau og bryggepromenade.

10.3 Tak/overdekking

Markiser skal være vegghengte og mobile ved at de skal kunne trekkes helt tilbake. Faste markiser og baldakiner kan likevel etableres der det ligger til rette for det. Det skal uansett være en fri høyde på 2,5 meter fra gateplan til underkant av markiser, baldakiner og/eller overdekking.

10.4 Gulv

Endringer i eksisterende dekke eller oppføringer av konstruksjoner på bakkenivå bør unngås. Det stilles krav til kvalitet og løsninger for slike tiltak, og eventuelle konstruksjoner skal ikke hindre fremkommeligheten for publikum eller utrykningskjøretøy. Det skal ikke gjøres inngrep som kan skade rekkverk, kaidekke, skifer, brostein, asfalt o.l.

10.5 Material og fargebruk

Material- og fargebruk på inngjerding, overdekking og møblering bør gis et bymessig preg og ha god standard og kvalitet. Fargebruken må gi gode kontraster.

10.6 Søknadsplikt

Oppføring av konstruksjoner i forbindelse med uteservering er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningslovens bestemmelser. Søknad sendes kommunens byggesaksavdeling.

Skjenkebevilling og tillatelse til uteservering vil ikke bli gitt til serveringssteder der det er oppført søknads- eller meldepliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, uten bygningsmyndighetenes tillatelse.

10.7 Forholdet til kommunale planer og annet regelverk

Uteserveringer skal være i tråd med bestemmelser i reguleringsplan, sentrumsplan og kommuneplanens arealdel.

Utendørs arealer kan ikke tas i bruk til uteservering uten at det foreligger serveringsbevilling jf. serveringsloven. Uteserveringer med utendørs skjenkebevilling jf. alkoholloven, skal tilfredsstille de krav som fremgår av kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. Røykelovens bestemmelser skal ivaretas.

11.  Øyeblikkelig disponering av gategrunn

Ved brann, snøfall aller andre forhold som betinger øyeblikkelig disponering av gategrunn, må plassen ryddes uten ansvar for kommunen. I slike tilfeller kan politiet eller kommunen selv rydde plassen uten ansvar for mulige skader og/eller ulemper for leietakere.

12.  Fri ferdsel for utrykningskjøretøy

Det skal til enhver tid være fri adkomst for utrykningskjøretøyer langs Finduspromenaden og på Rådhusplassen. Med fri adkomst menes en kjørebredde på 4,5 meter og fri høyde på 4,0 meter.

13. Sanksjoner

Manglende overholdelse av retningslinjene medfører at tillatelser til leie eller bruk av grunn gitt av kommunen kan inndras.

Manglende overholdelse av vilkår i leiekontrakt vedrørende leie av kommunal grunn, medfører at avtalen kan heves.

14.  Andre bestemmelser og lovverk

Forvaltning av retningslinjene tilligger rådmannen, eller den han bemyndiger. Henvendelser i forbindelse med retningslinjene rettes til kommunens servicekontor.

Tillatelser som gis på grunnlag av disse retningslinjene er gitt av Hammerfest kommune som grunneier. Aktuelle søkere må selv søke Hammerfest kommune eller andre offentlige myndigheter om tillatelse etter øvrig relevant lovverk. Eksempler på slikt regelverk er politiloven, forskrift om politivedtekt for Hammerfest kommune, plan- og bygningsloven, veitrafikkloven, matloven, alkoholloven og serveringsloven.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at midlertidige bygg/salgsvogner/konstruksjoner som skal stå i lengre enn 2 måneder er søknadspliktige tiltak jf. plan- og bygningsloven. Søknad sendes kommunens byggesaksavdeling. Dersom bygget/vognen skal benyttes i en virksomhet som omfattes av arbeidsmiljøloven, skal Arbeidstilsynets samtykke til planene vedlegges søknaden.