Verdifulle kulturlandskap

Menneskers bruk av naturen har gitt oss ulike kulturlandskap. Mange kulturlandskap og naturtyper er i ferd med å forsvinne. 

Både jord- og skogbruk påvirker landarealene våre i stor grad. Særlig har jordbruket over flere tusener av år formet mye av landskapet og bidratt til en særegen natur.

Kulturlandskapet er skapt gjennom lang og kontinuerlig bruk for å produsere mat. Beiting, slått, brenning og høsting av lauv på trærne er de gamle tradisjonelle driftsformene som har bidratt sterkt til variasjonen i naturtyper i kulturlandskapet, og til varierte landskap.

(Kilde: Miljødirektoratet)