Trivselskontakt

Trivselskontakten skal bidra i forebyggende og avhjelpende arbeid i barnehager og skoler med læringsmiljø, trivsel og mobbing. 

Trivselskontakten skal bl.a.:

  • Bidra til å sikre at elevens rettigheter ivaretas i henhold til opplæringslovens§9a «alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.» Bidra i arbeid i forhold til opplæringsloven prg 9a.
  • Være en nøytral part som foreldre og barn kan ta kontakt med for å få hjelp i saker hvor barn/unge oppfatter å bli mobbet og/eller opplever trakassering, diskriminering eller på andre måter føler seg krenket, og der man opplever å ikke bli hørt/tatt på alvor i skoler/barnehager. Det kreves ingen henvisning for å ta kontakt med trivselskontakten.

I hht til rammeplan for barnehagen skal barnehagen møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette. I hht opplæringsloven prg 9a-2. har alle elever har rett til et godt og trygt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette betyr at voksne i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at alle elever har et trygt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å fremme, helse, miljøet og sikkerheten til elevene.

Trivselskontakten inngår i PP-tjenesten og har kontor i 2 etg, Storgata kommunehus.

Kontakt

Hege Pedersen
Trivselskontakt
E-post
Telefon 95 40 58 27
Mobil 95 40 58 27