Uke 40 - 2022

Ledige stillinger, kunngjøringer og arrangementer

Søknadsfrist 09.10.22

Avdelingsleder

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: virksomhetsleder Dursun Akcakaya, M 902 82 238

Ergoterapeuter

Ergo- og fysioterapitjenesten
Kontaktperson: virksomhetsleder Håkon Hauglum, M 414 29 861

Helsefagarbeider

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Helsefagarbeider, nattstilling

Rypefjord sykehjem, 1. etasje
Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, T 78 40 27 67/ M 480 94 062

Miljøterapeuter

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Pleiemedarbeidere, nattstillinger

Avlastningsboligen for barn og unge
Kontaktperson: virksomhetsleder Tove Halvorsen, M 419 26 507

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter, avd. demens og Tyven
Kontaktperson: avdelingsleder demens Stina Johanne Winterseth, T 78 40 23 60, avdelingsleder Tyven Line Holmgren, T 78 40 23 55, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Sykepleiere

Kirkeparken omsorgssenter, intermediæravdelingen
Kontaktperson: avdelingsleder intermediæravdelingen Ina Mari Halvorsen, T 78 40 24 30, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Sykepleiere

Rypefjord sykehjem, 1. etasje

Kontaktperson: avdelingsleder Gunn-Sissel Paulsen, M 480 94 062, avdelingsleder Åshild Lyngen, M 477 52 871, eller virksomhetsleder Stine Bjørkly, M 976 83 099

Søknadsfrist 11.10.22

Virksomhetsleder

Vann og avløp
Kontaktperson: kommunalsjef for teknisk drift og eiendom Gunnar Lillebo, M 926 60 492

Søknadsfrist 12.10.22

Veiledere NAV

NAV Hammerfest - Måsøy
Kontaktperson: avdelingsleder Anne Lise Gaski, M 459 15 739

Søknadsfrist 16.10.22

ALIS

Skarven legesenter
Kontaktperson: fastlege og spesialist i allmennmedisin Nina Aurebekk, T 78 40 24 75, eller virksomhetsleder Jonas Zahl, T 78 40 27 07/ M 402 45 005

Fagarbeider/assistent

Forsøl barnehage
Kontaktperson: styrer Veronica Ostad, T 78 40 28 70/ M 911 90 918

Fagarbeider/assistent

Forsøl skole
Kontaktperson: rektor Line Jønsson, M 950 05 793

Miljøterapeut

Vegaveien omsorgsbolig
Kontaktperson: konstituert leder Chris Evensen, T 78 40 26 50/ M 400 86 513

Pleiemedarbeidere

Kvalsund sykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Iselin Holmgren, M 951 37 098

Sykepleier, nattstilling

Utsikten bosenter
Kontaktperson: avdelingsleder Annikken Mansika, M 908 50 074

Sykepleiere/vernepleiere

Utsikten spesialsykehjem
Kontaktperson: avdelingsleder Annikken Mansika, M 908 50 074

Virksomhetsleder

Kirkeparken omsorgssenter, intermediæravdelingen
Kontaktperson: kommunalsjef Stina Løkke, M 913 70 515, eller virksomhetsleder Marit Halvorsen, T 78 40 23 51/ M 406 38 462

Økonomisjef

Økonomiavdelingen
Kontaktperson: rådmann Leif Vidar Olsen, T 78 40 25 04/ M 414 67 703, eller assisterende rådmann Elisabeth Paulsen, T 78 40 25 05/ M 481 38 033

Søknadsfrist 19.10.22

HMS koordinator

Lønn og personalavdelingen
Kontaktperson: personalsjef Trude Klaussen, M 413 10 659

Søknadsfrist 30.10.22

Pleiemedarbeidere (helgestillinger)

Kokelv bo- og omsorgssenter
Kontaktperson: virksomhetsleder Trine Nylund, M 905 40 034

En fullstendig oversikt over ledige stillinger i Hammerfest kommune finner du på www.jobbnorge.no. Her finner du også nærmere informasjon om den enkelte stillingen og elektronisk søknadsskjema.

Oversikt over alle ledige stillinger i Hammerfest kommune

Politiske møter

  • Kommunestyret har møte torsdag 13.10.22 kl. 09:00 i kommunestyresalen.

Saksdokumentene er tilgjengelig til offentlig gjennomsyn på Hammerfest rådhus – servicekontoret, Kvalsund kommunehus – servicekontoret, Hammerfest bibliotek, Akkarfjord forbrukerlag SA, Arnulf Larssen AS i Hønseby og kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum.

Planforslag for Kvalsund havn til offentlig ettersyn

Frist for innspill: 14. november 2022

NOFI Oppdrettsservice AS ønsker å legge til rette for en utvidelse av området som de i dag disponerer. Saken var oppe til politisk behandling i hovedutvalget for næring, miljø og utvikling den 30.08.2022. Følgende vedtak ble fattet:

  • Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 planforslaget for detaljregulering av Kvalsund havn slik det er lagt fram.
  • Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i lovpålagt tid.

Vedtaket var enstemmig.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for en utvidelse av eksisterende industriområde i Kvalsund havn. NOFI Oppdrettsservice AS har nylig kjøpt deler av gnr. bnr. 109/5 for å inkludere det i eksisterende industriområde. For å få en mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av utvidelsen av industriområdet blir det nå også planlagt noe utfylling i sjø utenfor eksisterende plangrense.

Dokumenter i saken ligger på kommunens hjemmeside under høringer.

Eventuelle innspill sendes postmottak@hammerfest.kommune.no

Varsel om oppstart av rullering av kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord

Frist for innspill: 8. november 2022

Hammerfest kommune har startet rullering av kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord. Planprogrammet var til politisk behandling i hovedutvalget for næring, miljø og utvikling den 30. august 2022. Følgende vedtak ble fattet:

  • Hovedutvalget for Næring, Miljø og Utvikling godkjenner forslaget til planprogram for rullering av delplan for Hammerfest og Rypefjord i henhold til plan- og bygningslovens § 12.9 og § 11.1 samt forskrift om konsekvensutredning § 6.
  • Planprogrammet sendes til offentlig ettersyn i lovpålagt tid.

Vedtaket var enstemmig.

De sentrumsnære arealene i Hammerfest og Rypefjord er i stor grad regulert gjennom delplan for Hammerfest og Rypefjord. Gjeldende plan ble vedtatt 19.06.2014 og har fungert godt som et styringsverktøy for samfunnsutviklingen i Hammerfest. Mange av de gamle reguleringsplanene ble opphevet gjennom det vedtaket slik at det meste av utbygging og arealdisponering nå er styrt av delplanen.

I planstrategien som kommunestyret vedtok den 19.09.2020 er det vedtatt at denne rulleringen skal gjennomføres innenfor nåværende kommunestyreperiode.

Eventuelle innspill sendes potmottak@hammerfest.kommune.no