Til offentlig ettersyn: Reguleringsplan for sentrumskaiene i Hammerfest

Reguleringsplan for sentrumskaiene i Hammerfest sendes ut til offentlig ettersyn.

Frist for å komme med innspill: fredag 10. mai 2024

Kart som viser plasseringen av havnekvartalet i Hammerfest sentrum - Klikk for stort bilde


Innspill bes sendt inn skriftlig innen fredag 10. mai 2024, merket med «sak nr. 21/10028».

Postadresse

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send sikker post
Send e-post

Kommunestyret i Hammerfest gjorde den 7. mars 2024 følgende vedtak:

KS - 23/24 vedtak

  • Hammerfest kommunestyre vedtar i henhold til plan og bygningslovens § 12.11 at planforslaget for detaljregulering for havnekvartalet i Hammerfest sentrum legges ut til offentlig ettersyn i lovpålagt tid
  • Følgende endringer i bestemmelsene skal gjøres:
    • 1) 4.1.1.4 b. Følgende setning skal tas med. “For manglende parkeringsdekning skal det svares frikjøp slik sentrumsplanen fastsetter”.
    • 2) Det skal tas med følgende bestemmelse under dokumentasjonskrav: “Det skal stilles dokumentasjonskrav på sikker byggegrunn ved søknad om rammetillatelse”.
  • Hammerfest Havn bes gjennomføre et åpent folkemøte angående planforslag til ny detaljregulering for sentrumskaiene i god tid før høringsfrist går ut

Arbeidet med å oppgradere havnekvartalet startet med prosjektet Ren havn i 2010. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Hammerfest kommune og Kystverket, men var initiert av kommunen. Bakgrunnen var at det forelå rapporter på at havneområdet i sjøen sentralt i Hammerfest var svært forurenset. Forurensningen skyldtes aktivitet over lang tid og nedbrenningen av Hammerfest i 1944 som en særlig utøsende faktor. Det var derfor svært viktig å få startet en jobb med å rydde opp i dette forholdet. Samtidig hadde kommunen sett på ulike løsninger andre steder i landet hvor forurensede masser ble lagt bak tette spuntceller og bundet inn slik at det kunne skape grunnlag for etablering av fyllinger og nytt land. Det ble derfor søkt om statlig bistand for å gjennomføre et prosjekt som skulle gi Hammerfest en ny hovedkai samtidig som man fikk ryddet opp i forurensningen i havna.

Det ble kombinert med utdyping av innseilingen til Forsøl for å skaffe rene masser for tildekning av den forurensningen som man ikke klarte å ta opp samtidig som man forbedret innseilingen til Forsøl.

Prosjektet er nå gjennomført og det nye kaiarealet er etablert. De ytterste 10 meterne mot kaifronten er ferdig med toppdekke og nedstøpt infrastruktur med strøm, vann, avløp og fiber. De indre delene av utfyllingen skal ennå sette seg en stund og vil være klare til høsten. Man vil da kunne gå i gang med bygging av kaidekket. Belysningen, fendre og sikkerhetsutstyret langs kaifronten er montert.

Hammerfest havn har jobbet i lang tid med utvikling av det nye arealet som nå er etablert. Gjennom hele prosessen med å gjennomføre “ren havn” har man sett på hva det nye arealet skal brukes til. Området nede på havna var tidligere terminalbygg for gods samt kontorlokaler for Havnevesenet

Forslaget til reguleringsplan bygger på områdereguleringen av Hammerfest Sentrum fra 2019. Rammene for planen ble satt i den planen. Hovedfunksjonen for arealet i sentrumsplanen (kalt BAA1) var at området skulle være et kaianlegg med havneterminal/passasjerterminal med tilhørende fasiliteter og kontorer. Området skal være et tilbud til byens innbyggere og turister med spiseplasser og attraksjoner. "Formålene hotell, handel og bolig skal utredes i detaljreguleringen " heter det i bestemmelsene for BAA1 i sentrumsplanen. Planforslaget er slik sett i tråd med de rammene som er fastsatt i sentrumsplanen og som er vedtatt av kommunestyret 13/6 2019.

Se dokumentene i planforslaget

Kontakt

Øyvind Sundquist
Avdelingsleder plan
Planavdelingen
E-post
Telefon 78 40 25 67
Mobil 90 64 22 29