Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Plankart

Hovedutvalget for næring, miljø og utvikling har i møte 03.05.2022 vedtatt å sende ut følgende detaljreguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 01.07.2022.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsarbeid for Havnekvartalet i Hammerfest.