Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Hammerfest kommune v/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur har i medhold av Matrikellova § 21 og Stadnamnlova vedtatt, i møte 24.01.2022, skrivemåten på en rekke adressenavn, samt grende- og bygdenavn i Hammerfest kommune - Kvalsund.

Planen skal være et verktøy for fremtidige beslutninger og budsjettering vedrørende vannforsyning og avløpshåndtering, der målet er å skaffe kommunens befolkning og næringsliv tilstrekkelig med godt drikkevann og sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann.

Hammerfest kommune har tatt opp navnesak med Statens kartverk for å få fastsatt skrivemåten av navnet Selkop(p) for offentlig bruk. Sametinget har gitt foreløpig tilrådninger om skrivemåten av samiske parallellnavn. Saken er sendt på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Kartverket har reist navnesak for naturnavnet Stohkkebávtti som er primærnavnet til gardsnavnet Stohkkebávti. Saken er tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk og er sendt på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Frist for uttalelser er 3. februar 2022

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring.