Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Hammerfest kommune har startet en rullering av kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord.

Kartutsnitt

NRS FARMING AS søker om å flytte anlegg for akvakultur.

Frist for å sende høringsuttalelse er tirsdag 4. oktober 2022