Høringer og offentlig ettersyn

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen der den offentlige instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning.

Kartverket har reist navnesak for naturnavnet Stohkkebávtti som er primærnavnet til gardsnavnet Stohkkebávti. Saken er tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk og er sendt på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Frist for uttalelser er 3. februar 2022

Varsel om oppstart av planarbeid og planprogram på høring.