Utdanningsstøtte og lån

Studenter ved lærer-, barnehagelærer-, sykepleier- eller vernepleierutdanning.

Vedtatt av Hammerfest formannskap 22.11.2018, administrativ revisjon 21.1.2020  

1. Innledning

Hammerfest kommune tilbyr særlige ordninger for de som skal starte eller deltar ved barnehagelærer/-lærer/-sykepleier eller vernepleierutdanning og som har bostedstedsadresse i Hammerfest.

2. Lån

Studenter med bostedsadresse i Hammerfest som skal begynne eller som deltar barnehagelærer/-lærer/-sykepleier eller vernepleierutdanning kan søke om utdanningslån fra Hammerfest kommune på kr. 25000 pr studieår. Lånet vil være rente- og avdragsfritt i studieperioden og tilbakebetales etter endt studietid. Det påløper ikke renter under nedskrivningsperioden.

2.1 Avbrudd i studietiden

Dersom utdanningsforløpet avbrytes av eventuell lovbestemt permisjon (for eksempel foreldrepermisjon) så opphører utbetaling av lån i permisjonstiden. Utbetaling gjenopptas i det studiet gjenopptas etter endt permisjon. Ved avbrutt/ ikke bestått studium skal mottatt lån tilbakebetales i sin helhet. Dersom utdanning ikke fullføres bortfaller tilbud om fast stilling.

Studentene er selv ansvarlig for beskatning av utdanningsstøtten.

Ved fullført utdanning vil de som mottar lån tilbys fast stilling i Hammerfest kommune og det kan inngås avtale om nedskriving av lånet ved arbeid i kommunen.

Det vil bli ettergitt (slettet) 20 prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i Hammerfest kommune. Ettergivelsen skjer på etterskudd når du har bodd og arbeidet i Hammerfest kommune i tolv måneder sammenhengende.

Dersom arbeidstakeren slutter før lånet er nedbetalt, skal restlån tilbakebetales i sin helhet. Det påløper da en rentebelastning tilsvarende rente på studielån i Statens lånekasse for utdanning i hele tilbakebetalingsperioden.

3. Utdanningsstøtte

Hammerfest kommune kan innvilge utdanningsstøtte på inntil kr. 15.000,- for dekning av faktiske utgifter til skolemateriell, studieavgift ol. pr. skoleår for studenter med adresse i Hammerfest kommune.  Utdanningsstøtte gis mot avtale om bindingstid.

4. Permisjon for ansatte i Hammerfest kommune

Permisjon uten lønn kan innvilges for hele eller deler av stilling inntil 5 år for slik utdanning.

Permisjon med lønn kan gis som følger:

  • 60 studiepoeng: Inntil 24 dager totalt
  • 30 studiepoeng: Inntil 12 dager totalt

Alle permisjoner med lønn gis mot avtale om bindingstid, og utgifter dekkes av virksomheten.

5. Utvelgelse av kandidater

Utdanningsstøtte og lån skal tilbys etter søknad på eget skjema til postmottak@hammerfest.kommune.no eller Lønn og personalavdelinga v/rekrutteringsteamet, postboks 1224, 9616 Hammerfest. Ordningen kunngjøres.

Utvelgelse av kandidatene gjøres på bakgrunn av søknad og eventuelt intervju. Utvelgelse skjer 4 ganger i året og foretas på følgende tidspunkt (avvik kan forekomme):

  • 15. januar
  • 15.  mai
  • 15. august
  • 15. oktober

6. Bindingstid

Bindingstid er den tid en arbeidstaker pålegges å arbeide etter endt utdanning. Bindingstiden skal normalt påbegynnes straks utdanningen er avsluttet. Dersom arbeidstakeren slutter før fullført bindingstid, skal en forholdsmessig del av godtgjøringen under utdanning betales tilbake.

Dersom en arbeidstaker som er tilstått utdanningspermisjon med lønn og/eller utdanningsstøtte avbryter utdanningen, skal godtgjøringen tilbakebetales i sin helhet

Personalsjef kan etter nærmere vurdering helt eller delvis frafalle krav om bindingstid dersom forhold, som vedkommende arbeidstaker ikke rår over selv, gjør at plikttjenesten ikke kan utføres innen rimelig tid. Det samme gjelder dersom vesentlige velferdshensyn tilsier at krav om bindingstid bør frafalles.

Dersom arbeidsforhold i bindingstiden avbrytes av eventuell lovbestemt permisjon (for eksempel foreldrepermisjon) så forlenges bindingstiden tilsvarende. Dette skal uttrykkelig framgå av meddelelsen når permisjonen tilstås. 

I forbindelse med innvilget permisjon skal det alltid gjøres skriftlig avtale om bindingstid. Det inngås kontrakt mellom Hammerfest kommune og student/søker der følgende forhold skal beskrives:

Stillingen som bindingstiden gjelder for i Hammerfest kommune

Hvilket arbeidssted dette gjelder, dersom ikke annen beslutning er tatt av øverste ledelse etter utdanningens avslutning

Dersom ansettelsesforholdet opphører før bindingstiden er over, må stipendet betales tilbake proporsjonalt med resterende bindingstid

Dersom studiene avbrytes eller avsluttes underveis skal stipend som er mottatt betales tilbake innen fire uker. Student/søker plikter å underrette Hammerfest kommune skriftlig om slike forhold umiddelbart.

Bindingstiden fastsettes til aktiv tjeneste fra fullført utdanning. Permisjoner regnes ikke som aktiv tjeneste.

6.1 Fastsetting av bindingstid: 

60 studiepoeng (eller mer): 2 års bindingstid regnet fra avlagt eksamen

30 studiepoeng: 1 års bindingstid regnet fra avlagt eksamen

Masterutdanning: Bindingstiden skal regnes etter samme formel som blir brukt ved 60 og 30 studiepoeng

7. Praktisering av reglementet

Se Hammerfest kommunes Reglement for utdanningsstøtte og lån

8. Sletting av utdanningslån, renter og/eller utdanningsstøtte

Utbetalt studielån, påløpte renter eller studiestøtte kan i særskilte tilfeller slettes, det vises her til lånekassens regler om «Sletting av gjeld for låntakere som er uføre» eller  «sletting av gjeld ved varige betalingsproblemer