Utdanningsstøtte og lån

For studenter ved lærer-, barnehagelærer-, sykepleier- eller vernepleierutdanning.

Vedtatt av Hammerfest formannskap 22.11.2018, administrativ revisjon 20.09.2022

Hammerfest kommune tilbyr særskilte støtteordninger for deg som har bostedsadresse i kommunen og skal påbegynne eller deltar ved barnehagelærer-, lærer-, sykepleier- eller vernepleierutdanning. Ordningen er et rekrutteringstiltak og innebærer at studenter i nevnte målgruppe kan innvilges utdanningsstøtte og lån, og samtidig få tilbud om fast stilling i kommunen med en bindingstid etter fullført utdanning. Dersom du allerede er fast ansatt i kommunen kan du også benytte deg av ordningen, og du vil da få en bindingstid i kommunen etter fullført utdanning.

1. Utdanningsstøtte

Dersom du er i målgruppen kan du søke utdanningsstøtte på inntil 15 000 kroner per skoleår, for dekning av faktiske utgifter til skolemateriell, studieavgift o.l. Utdanningsstøtten utbetales årlig ved at du fyller ut et eget utgiftskjema som du sender inn sammen med dokumentasjon på faktiske utgifter.

2. Lån

Dersom du er målgruppen kan du søke om utdanningslån på inntil 25 000 kroner i per skoleår. Lånet utbetales årlig ved at du sender inn dokumentasjon på at du er student. Lånet er rente- og avdragsfritt i studieperioden og skal tilbakebetales eller nedskrives etter endt studietid. Ved arbeid for kommunen etter endt utdanning, vil du få slettet inntil 20 prosent av det opprinnelige lånet hvert år, opptil en grense på 25 000 kroner i året. For å få slettet lån, er det et krav om at du jobber for Hammerfest kommune i en opptjeningsperiode på 12 måneder. Du betaler ikke renter eller avdrag under nedskrivningsperioden.

3. Permisjon for faste ansatte i Hammerfest kommune

Dersom du er i målgruppen men allerede er fast ansatt i kommunen kan du i tillegg til å motta utdanningsstøtte og lån etter dette reglementet, søke om utdanningspermisjon fra din stilling. Søknad om utdanningspermisjon for faste ansatte i kommunen skjer via et eget søknadsskjema som finnes på kommunens intranett. Søknaden behandles etter et eget reglement og besluttes av et tildelingsutvalg. Les mer om søknad og retningslinjer for utdannings­permisjon i «Reglement for utdanningspermisjon- og utdanningsstøtte» på kommunens intranett.

4. Bindingstid ved innvilget utdanningsstøtte

Dersom du får innvilget utdanningsstøtte etter denne ordningen vil du få en bindingstid i Hammerfest kommune. Bindingstid er den tid du pålegges å arbeide for kommunen etter fullført utdanning. Bindingstiden regnes fra utdanningen er fullført og du har påbegynt arbeidet i kommunen. Bindings­tiden løper ved aktiv tjeneste etter fullført utdanning. Permisjon regnes ikke som aktiv tjeneste.

Fastsetting av bindingstid:  

 • 30 studiepoeng: 1 års bindingstid regnet fra avlagt eksamen
 • 60 studiepoeng (eller mer): 2 års bindingstid regnet fra avlagt eksamen
 • Annet studiepoenggrunnlag: Bindingstid regnes etter samme formel som blir brukt ved 60 og 30 studiepoeng, men kan gis i maksimalt 2 år. 

5. Avbrudd i studietiden

Dersom du har avbrudd underveis i studietiden plikter du å skriftlig opplyse kommunen umiddelbart.

 • Dersom utdanningen avbrytes/ikke fullføres, vil tilbud om fast stilling bortfalle. Ved et slikt avbrudd skal utdanningsstøtte og lån tilbakebetales i sin helhet.
 • Dersom utdanningen avbrytes midlertidig av lovbestemt permisjon (for eksempel foreldrepermisjon), opphører utbetaling av lån og utdanningsstøtte i permisjonstiden. Utbetaling fortsetter når studiet gjenopptas etter endt lovbestemt permisjon.  

6. Brudd på bindingstid

 • Dersom du ikke påbegynner arbeidet for kommunen etter endt utdanning, skal utdanningsstøtte og lån tilbakebetales i sin helhet.
 • Dersom du du slutter før bindingstiden er fullført eller før lånet er tilbakebetalt, skal restlån og en forholdsmessig del av utdanningsstøtten tilbakebetales.
 • Dersom ditt arbeidsforhold avbrytes midlertidig av lovbestemt permisjon (for eksempel foreldrepermisjon) vil bindingstiden forlenges tilsvarende lengden på permisjon.
 • Bindingstiden gjelder for den stilling, arbeidsted eller sektor i kommunen som fremgår av vedtak om utdanningsstøtte og lån. Bindingstiden skal som hovedregel fullføres på tjenestestedet som er angitt i vedtaket. Dersom du etter eget ønske velger å begynne i en annen stilling i kommunen før bindingstiden er fullført, skal restlån og en forholdsmessig del av utdanningsstøtten betales tilbake. I spesielle tilfeller kan øverste ledelse beslutte at bindingstiden overføres til ny stilling.

7. Nedskriving og tilbakebetaling

 • Ved arbeid for kommunen etter fullført utdanning vil du årlig få slettet 20% av det opprinnelige lånet, opptil en grense på 25 000 kroner i året. Slik nedskriving skjer etter at du har jobbet for Hammerfest kommune i en opptjeningsperiode på 12 måneder. Du betaler ikke renter eller avdrag under nedskrivningsperioden.
 • Dersom du bryter vilkårene (eks. avbrudd i studier eller brudd på bindingstid) vil mottatt støtte og lån kreves tilbakebetalt som beskrevet i punkt 5 og 6.
 • Ved slike brudd skal tilbakebetaling skal skje innen fire uker. Det kan i særskilte tilfeller inngås en nedbetalings­avtale. Det vil i et slik tilfelle påløpe renter på lånet tilsvarende renten på studielån i Statens lånekasse for utdanning under hele tilbakebetalingsperioden.

8. Sletting av gjeld, renter og oppheving av bindingstid

Hvis du er i en situasjon som gjør at du har lav inntekt, kan du søke om å få slettet gjeld og renter. Det vises her til lånekassens regler om reduksjon av gjeld ved uføre, arbeidsledighet, AAP, sykdom og lav inntekt. Videre kan det etter særskilt søknad, vurderes om bindingstiden helt eller delvis skal frafalle, dersom vesentlige velferdshensyn eller forhold som du ikke rår over selv tilsier dette.

9. Søknad og utvelgelse av kandidater

Du søker om utdanningsstøtte- og lån etter denne ordning via et eget søknadsskjema. Du må legge ved opplysninger om utdanningens varighet og faglige innhold samt dokumentere at du er tatt opp ved studieinstitusjon. Dersom du ikke allerede er ansatt i kommunen må du i tillegg oppgi referanser.

Søknaden med dokumentasjon sendes til postmottak@hammerfest.kommune.no eller per brev til Personalavdelingen v/personalsjef, postboks 1224, 9616 Hammerfest.

Utvelgelse av kandidatene gjøres på bakgrunn av søknad, referansejekk og eventuelt intervju. Utvelgelse skjer 2 ganger i året, henholdsvis ved oppstart av høstsemester og oppstart av vårsemester.

Myndighet knyttet til avtaleinngåelse og utbetaling av utdanningsstøtte og lån i henhold til dette reglementet ligger hos personalsjef i samarbeid med aktuell sektor.

Du er selv ansvarlig for eventuell beskatning av innvilget utdanningsstøtte og lån. Alle henvendelser knyttet til innvilget utdanningsstøtte og lån rettes til postmottak@hammerfest.kommune.no