Klage – når du ikke er fornøyd med vedtak og avgjørelser fra kommunen

Måleskala med peker på rødt felt med misfornøyd fjes - Klikk for stort bilde

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på et enkeltvedtak (et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer) som er gjort av kommunen – administrativt eller politisk.

Klagen må sendes innen den fristen som du får oppgitt når du mottar meldingen om vedtaket. Klagen skal alltid sendes til kommunens postmottak:

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

Send sikker post
Send e-post

Behandling av klagen

Den som gjorde det vedtaket du klager på (vedtaksorganet), må ta stilling til klagen. Vedtaksorganet – som kan være rådmannen, virksomhetsleder, plan- og næringssjefen osv. eller et politisk organ – kan helt eller delvis imøtekomme klagen. Klageren kan da ta stilling til om han eller hun vil godta det nye vedtaket eller klage også på dette.

Vedtaksorganet kan også stå fast på sitt opprinnelige vedtak. Da blir saken sendt over til klageinstansen for endelig avgjørelse. I kommunen er dette klagenemnda. Klagenemndas vedtak kan du ikke klage på, men du ikke er fornøyd med utfallet, kan du bringe saken inn til rettslig overprøving i domstolene. Den som mener å være utsatt for urett eller feil fra kommunen eller klageinstansen kan også bringe saken inn til Sivilombudet. Vilkåret er at kommunens klagemuligheter er benyttet. Sivilombudet behandler også saker om lang saksbehandlingstid og manglende svar fra kommunen.

Kommunen er ikke klageinstans i alle saker. Gjelder klagen for eksempel sosiale tjenester, helse- og omsorgstjenester, spesialundervisning, byggesaker og reguleringsplaner er statsforvalteren klageinstans. I slike tilfeller skal klagenemnda ikke behandle saken. 

Generelle klager

Andre typer generelle klager eller beklagelser, fra innbyggere eller andre, kan gjelde mange forskjellige temaer. Her er det ingen formelle tidsfrister eller regler om at du må være part i en sak eller ha rettslig klageinteresse for å kunne klage. Dersom det er noe du er misfornøyd med og ønsker å klage på, kan en slik klage rettes skriftlig til postmottak, som vil fordele klagen til riktig instans eller person i kommunen.

I henhold til forvaltningsloven § 11a er kommunen forpliktet til å svare på slike henvendelser/klager innen rimelig tid. Her er det imidlertid ingen klageinstans som skal ta stilling til klagen, dersom den som klager mener at kommunen ikke gir et tilfredsstillende svar.

Praktiske ting – feil og mangler

Hvis du vil melde inn feil og mangler eller komme med forslag til forbedringer, kan du gjøre det via «Nabolaget»