Retting av feil og mangler i matrikkelen

Matrikkelen er det offisielle eiendomsregisteret. Du kan kreve å få rettet, endret eller tilføyd opplysninger i matrikkelen, hvis opplysningene er feil eller ufullstendige eller grunnlaget for registreringen er falt bort.

Hvis feilen stammer fra andre registre, som for eksempel grunnboken eller folkeregisteret, skal kravet sendes videre dit. Opplysninger om grenser som er fastsatt i oppmålingsforretning (eller tilsvarende) kan bare rettes med grunnlag i ny oppmålingsforretning.

Du må dokumentere grunnlaget for kravet ditt om retting av opplysninger i matrikkelen. Hvis rettingen berører nabo, rettighetshaver eller andre parter, må du legge ved dokumentasjon for at disse samtykker i kravet om retting.

Kommunen kan ikke kreve gebyr for retting.

Hvordan kreve retting i matrikkelen?

Du fremsetter krav om retting overfor kommunen på dette søknadsskjemaet (PDF, 53 kB).
Hvis rettingen gjelder opplysninger som angår en annen instans, vil kommunen sende kravet videre dit for avgjørelse, eventuelt til uttalelse.

Vedlegg

Gjelder kravet retting av grense, skal du vedlegge kart og annen dokumentasjon som underbygger kravet.
Dersom en av hjemmelshaverne er død, kreves dokumentasjon på signaturberettiget. Det betyr at du må vedlegge kopi av skifteattest/uskifteattest el.

Saksbehandling

Kommunen vil vurdere om det foreligger en feil og om du har tilstrekkelig dokumentasjon for kravet ditt. Kravet til dokumentasjon vil avhenge av hva slags opplysninger det dreier seg om og hvordan opplysningene er hentet inn opprinnelig. I mange tilfeller vil retting i matrikkelen være en rent administrativ oppgave uten at det gjøres noe vedtak. Parter som endringen vil ha betydning for, skal underrettes.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette.

Klagemulighet

Hvis du får avslag på kravet om retting, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften)