Voksenopplæring i organisasjonene

Regler for tildeling av tilskudd fra Hammerfest kommune til voksenopplæring i organisasjonene

Søknadsfrist blir kunngjort i lokale media og på kommunens hjemmeside i siste halvdel av mai hvert år. I tillegg er den kunngjort i annonsen om kulturmidler som kommer i februar.

For å være tilskuddsberettiget må kursarrangør være tilsluttet et godkjent studieforbund etter Lov om voksenopplæring §§ 5 og 9 og drive sin opplæringsvirksomhet innenfor de rammer som er fastsatt i loven og forskriften til denne. Studieforbundet skal være medlem av VOFO i fylket.

1. Kommunens oppgave er

Å gi tilskudd til organisasjonene etter prinsipper og målsettinger som er i samsvar med voksenopplæringsloven (LOV 2009-06-19 nr 95).

Formålet med denne loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet, jfr. voksenopplæringsloven kap.1 § 1.

2. Vilkår for tilskudd

Kommunen yter tilskudd til voksenopplæring/studiearbeid i organisasjonene når;

 1. Arrangørene er godkjent etter kap. 2 i voksenopplæringsloven, og har aktivitet og organisasjonsmessig forankring i kommunen. Har organisasjonene ingen forankring i kommunen, kan hovedorganisasjonen eller deres fylkesledd få tilskudd etter søknad i hvert enkelt tilfelle. 
    
 2. Studietiltaket er berettiget til statstilskudd, jfr. voksenopplæringsloven kap. 2, § 5. Voksenopplæringsloven – krav til kurs. 
   
 3. Når kurset er organisert opplæring i samsvar med en studieplan som på forhånd er godkjent av studieforbundet. Studieplanen skal redegjøre for kursets innhold, læringsmål, målgruppe/-er, bruk av læringsressurser, metoder og varighet, jfr. voksenopplæringsloven kap. 4 § 18

3. Tilskudd kan gis til følgende tiltak

 1. Studiering (etter §19 pkt. 1 i lov om VO) kan gi tilskudd på minst 25% av samla
  utbetale statstilskudd til ringen.   
   
 2. Foredrag i samband med studietiltak kan få tilskudd som dekker 50% av den honorarsats staten fastsetter for slike foredrag. (Jfr. §19.7)   
   
 3. Utvikling av tiltak og tilbud som er tilpasset bestemte og prioriterte gruppers behov, kan få tilskudd med opptil 100% av faktiske utgifter, inklusive transportutgifter for deltagere, som ikke dekkes av offentlig instans, jfr. §24.
   
 4. Oppsøkende virksomhet og særskilte pedagogiske tiltak kan få tilskudd etter søknad i hvert enkelt tilfelle.  
   
 5. Dispensasjon fra deltakertall og alder gis etter de samme  regler som regelverket for lov om voksenopplæring.
   
 6. Andre studietiltak som faller utenfor rammen som er nevnt i disse retningslinjer kan få tilskudd under forutsetning av at tiltaket på forhånd er godkjent av Styret for Kultur, omsorg og undervisning. 

Størrelsen på tilskuddet vil være avhengig av det til enhver tids vedtatte budsjett.

4. Reisetilskudd

 1. Kommunen kan dekke reiseutgifter for lærer, foredragsholder eller person som yter sakkyndig hjelp, når reisestrekningen overstiger 6 km. hver veg, eller når bruk av kommunikasjonsmiddel er nødvendig for å komme fram til undervisningsstedet. I de tilfeller der andre offentlige instanser dekker disse utgifter helt eller devis, reduseres kommunens tilskudd tilsvarende. 
 2. Kommunen kan dekke reiseutgifter for deltakere i de tilfeller forholdene tilsier det.

5. Lokaler

Under forutsetning av at faste leietakere ikke fortrenges, stiller kommunen lokaler (inklusive spesialrom og nødvendig utstyr) gratis til disposisjon for studietiltak som får statstilskudd (vakt og renhold medregnet).

I de tilfeller kommunen ikke har høvelig undervisningssted, kan kommunen dekke utgiftene til leie av andre lokaler etter forhåndstilsagn. Dette gjelder også de tilfeller hvor organisasjonene har egne lokaler.

6. Tverrkommunale tiltak

Ved studietiltak med deltakere fra flere kommuner, betaler den enkelte kommune sin del av utgiftene inklusive reiseutgifter for sine respektive deltakere.

7. Stipend

Kommunen kan etter søknad yte stipend i samband med lengre kurs, skolegang og studiereiser arrangert av organisasjoner som kan få tilskudd etter disse reglene. Stipend kan gis både til enkeltpersoner og grupper.

8. Prioritering av tiltak

Tilskudd fra kommunen til organisasjonene vil bli gitt innenfor - og være avhengig av - de budsjettmessige rammene som til en hver tid gjelder. I de tilfellene hvor den samlede søknadsummen fra organisasjonene overstiger løyvingene på budsjettet, vil Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning prioritere særskilte grupper/områder/tiltak ved tildeling av tilskudd.
Jfr. §24 pkt. 1, 3 og 4.

9. Utbetaling av tilskudd

Kommunen kan etter søknad i hvert enkelt tilfelle forskottere tilskudd til den enkelte organisasjon med inntil 50% av forventet aktivitet. Endelig utbetaling av tilskudd skjer når organisasjonen har dokumentert utbetaling av statstilskudd, eller at tiltakene er gjennomført i samsvar med forutsetningene for tilskuddet.

10. Ikrafttredelse

Disse retningslinjene er vedtatt av Hammerfest Kommunestyre og senest oppdatert i h.h. til endringer i Lov om voksenopplæring. Oktober 2012.