Kulturlandskap

  • Kulturlandskapstilskudd
  • Utsiktrydding i kulturlandskapet
  • Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Kulturlandskapstilskudd

Tilskuddet blir beregna på grunnlag av dekar jordbruksareal og inngår i produksjonstilskudd.

Utsiktrydding i kulturlandskapet

Ordningen går ut på rydding av kulturlandskap, veikanter og utsiktpunkt av særlig verdifull karakter sett fra landbrukets og reiselivsnæringens side. Søknaden sendes kommunen som gjør en vurdering. Fylkesmannen fatter vedtak.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Satsingen er en oppfølging av nasjonale mål om å ivareta kulturlandskapet og er et spleiselag mellom landbruks- og miljømyndighetene. Kulturminnefondet har sammen med Landbruksdirektoratet utarbeidet informasjonsmateriell for søknad om tilskudd for å ivareta verneverdige bygninger. Veiledningen gjelder for så vel Kulturminnefondets tilskuddsordning og for SMIL og er rettet mot grunneiere/kommuner som eier/forvalter kulturminner.