Organisert beitebruk (OBB)

Hovedmålsettingen for ordningen er todelt:

  • å legge til rette for en mer rasjonell utnytting av utmarksbeitene
  • å redusere tapet av dyr på beite til et minimum.

Midlene brukes til samarbeid om tilsyn, sanking, investeringer som samle- og skillekveer, sankefeller, sperregjerder, bruer, gjeterhytter og andre målretta tiltak. Investeringsmidlene i Organisert beitebruk er lagt inn i SMIL-ordningen.

Det er krav om registrering av beitelag i Enhetsregisteret i Brønnøysund. For å kunne søke om tilskuddet må beitelaget være godkjent av kommunen.

Relaterte lenker: