Prosjektstøtte klima- og miljøprogrammet

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitiske målsetninger innen klima og miljø. Prosjektstøtte gis til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til programmets måloppnåelse. Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om støtte fra programmet. Det er i første rekke utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner og foretak. Målgrupper er næringsutøvere, rådgivere, forvaltning og allmenheten.