Regionalt miljøprogram (RMP)

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Miljøprogrammet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket og skal fremme særskilte miljømål i jordbruket. Tilskuddene skal stimulere til en økt miljøinnsats utover det som kan forventes av ordinær jordbruksdrift.

Miljøtiltakene i Finnmark er delt inn i fem miljøtema:

  • Kulturlandskap
  • Biologisk mangfold
  • Kulturminner og kulturmiljøer
  • Friluftsliv og tilgjengelighet
  • Utslipp til luft

Innenfor hvert miljøtema er det en eller flere tiltak det kan søkes tilskudd til. Tilskuddene utbetales på samme måte som for produksjonstilskudd. Hovedvekten av midlene i ordningen utbetales per areal eller per beitedyr.

Ordningen er definert i et eget informasjonshefte med foreløpige satser.

For å søke om regionale miljøtilskuddet må foretaket være berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.

Relaterte lenker: