Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Det kan søkes om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket. Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift.

Førende for bruken av midlene er lokale tiltaksstrategier som tar utgangspunkt i SMIL-forskriften, samt miljøutfordringer og miljømål i RMP. Kommunens prioritering av midler til ulike formål innenfor jordbruk fremgår av tiltaksstrategien som kommunen utarbeider. Det kan søkes tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak, kulturlandskap og forurensningstiltak.

Ønskelig er igangsetting av prosesser som leder frem til gode og konkrete kulturlandskaps- og forurensingstiltak, der forholdene blir lagt til rette for helskapende prosjekter over større områder.

Eksempler på tiltak innen kulturlandskap kan være ivaretakelse av biologisk mangfold, gammel kulturmark, kulturminne og kulturmiljø. Videre kan aktuelle tiltak være tilrettelegging for tilkomst og opplevelser i landskapet.

SMIL-tilskudd kan gis til foretak der det drives en tilskudd berettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Eier av landbrukseiendom må samtykke til gjennomføring av prosjekt eller tiltak etter denne forskriften.

Relaterte lenker: