Retningslinjer for fiskerifondet

Retningslinjer for Hammerfest kommunes fiskerifond
Vedtatt i fellesnemda 30. september 2019

Formålet med fondet er å stimulere ungdom og andre hjemmehørende i Hammerfest kommune til nyanskaffelser av helårsdrevne fiskefartøyer.

1. 

Fiskerifondet tilføres midler ved årlige kommunale bevilgninger.

2. 

Støtte fra fondet gis som tilskudd med formål å styrke egenkapitalfinansieringen i støtteberettigede prosjekter.

3. 

Fondets midler skal primært nyttes til:

 • Kjøp av nye eller brukte fartøy med kvote, men kan også nyttes til fiskeriregistrert fartøy uten kvote, gruppe 2-fartøy.
 • Anskaffelse av kvoter for strukturering eller som inngår i driftsordning

Det settes som vilkår at:

 • søkeren har bosted i Hammerfest kommune
 • nytt fartøy skal registreres i Hammerfest
 • søkeren må være registrert i fiskermanntallet.
 • at rederi/fartøy har 100 % lokalt eierskap i forhold til aksjekapital, egenkapital og annen eierkapital
 • at det i søknaden bekreftes at intensjonen er lokal leveranse i Hammerfest kommune
 • Dersom et fartøy tidligere har fått tilskudd fra fiskerifondet kan ikke nytt tilskudd gis til ny eier før tidligere tilskudd er tilbakebetalt i henhold til retningslinjene.
 • ved anskaffelse av brukt fartøy, skal det fremlegges tilstandsrapport/takst som dokumenterer at fartøyets standard og beskaffenhet er tilfredsstillende
 • det stilles krav til egenkapital, minst tilsvarende tilskudd fra fiskerifondet. Det kan vurderes lavere krav til egenkapital for førstegangsetablerere under 35 år
 • før det gis tilskudd skal andre finansieringskilder være forsøkt
 • tilskudd utbetales når øvrig finansiering er dokumentert

4. 

Det kan gis tilskudd med inntil 10 % av prosjektkostnadene, maksimalt kr 500.000,- pr fartøy. Førstegangsetablerere prioriteres.

5. 

Ved flytting eller salg av tilskuddsobjektet innen 8 år, kan hele tilskuddet kreves tilbakebetalt. Dette gjelder ikke dersom mottaker av tilskuddet benytter seg av strukturordningen og selger/kondemnerer fartøyet og beholder kvoten.

6. SAKSBEHANDLING

Søknad om tilskudd til fiskerifondet sendes Hammerfest kommune via www.regionalforvaltning.no.

Rådmannen innstiller overfor NMU som fatter vedtak.

Ved søknad om tilskudd skal det foreligge:

 • budsjett
 • investeringsplan/kostnadsoverslag
 • finansieringsplan
 • tilstandsrapport/takst (vedkjøp av brukt fartøy)
 • regnskap for siste driftsår
 • skatteattest

Ved behandling av søknad vil det bli lagt vekt på lønnsomhet og sysselsettingseffekt.

7. 

Ved konvertering av tilskudd skal følgende dokumentasjon foreligge:

 • bilag eller bekreftelse fra bank om at fartøyet er betalt
 • kopi av kjøpekontrakt
 • kopi av tinglyst skipsskjøte

Tilskudd som ikke benyttes innen 6 måneder tilbakeføres fondet.
Det kan unntaksvis søkes om lengre frist.

8.

Retningslinjer for fiskerifondet godkjennes av kommunestyret.
Administrasjonen utarbeider 2 ganger i året rapport om fondets anvendelse hittil i år.
Denne legges fram for Styret for miljø og utvikling.

9. 

Etter forvaltningslovens §28 er det adgang til å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt til 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretning om vedtaket.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne det vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes for det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemnda for videre behandling.