Kulturminner

Finnes det kulturminner på din eiendom kan du ikke foreta deg noe som skader kulturminnet. Dersom det drives/har vært drevet beiting og jordarbeiding kan du fortsette med dette, men ikke foreta inngrep eller endringer som skader kulturminnet. Dersom man ønsker noe gjort, eller oppdager kulturminner skal man søke/varsle riktig myndighet som er Fylkeskommunen for å få tillatelse.

Registrerte kulturminner på din eiendom finner du bl.a. på NIBIO sine hjemmesider (gårdskart på nett) eller på kulturminnesøk.no eller dette temakartet.

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over fredete kulturminner og kulturminner i Norge.

Ta kontakt med kommunen ved uklarheter.

Relaterte lenker: