Gårdskart

Gårdskartet viser kart over grenserarealressurser og arealtall for en valgt eiendom. Karttjenesten inneholder det mest oppdaterte kartgrunnlaget som er tilgjengelig på digital form.

Gårdskartet er satt sammen av informasjon fra flere kilder:

  • Gårds- og bruksnummer for landbrukseiendommen hentes fra grunneiendomstabellen i Landbruksregisteret.
  • Eiendomsgrenser hentes fra Matrikkelen.
  • Arealtypen i AR5 hentes fra Nibio.

Kvaliteten og dekningen av kartgrunnlaget varierer fra kommune til kommune, og oppdatering pågår kontinuerlig. En annen årsak til uoverensstemmelser mellom kart og virkelighet er at arealer kan endre seg over tid. Noen områder gror igjen, andre dyrkes opp, arealer skifter eier, grenser endres, nye veier oppstår, andre fjernes. Er arealene ikke riktig registrert kan det føre til problemer eller feil i søknad om produksjonstilskudd og miljøtilskudd, og i verste fall til trekk i tilskudd.

Gårdskartet danner et viktig grunnlag for å avdekke og rette opp i feil. Gi beskjed til kommunen om du finner feil.

Relaterte lenker: