Gjødslingsplan

Det er krav om gjødslingsplan ved spredning av gjødsel, både organisk og handelsgjødsel. Gjødslingsplanlegging skal sikre grunnlag for en kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til sjø og vassdrag og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer til luft. Gjødslingsplanen skal vise hvilken gjødsel du planlegger å bruke, og mengde på de ulike skiftene.

Gjødslingsplan skal utarbeides for hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5 gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. For foretak med enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødslingsbehovet kun varierer i liten grad for de enkelte skiftene fra år til år, kan gjødslingsplanen gjelde for inntil 5 år etter godkjenning fra kommunen.

Gjødslingsplan kan lages selv eller ved hjelp av Norsk Landbruksrådgiving (LNLR). Kjøp av skifteplanprogrammet, et gjødselplanleggingsprogram er også en god løsning. NLR arrangerer kurs i bruk av skifteplan.

Det skal tas representative jordprøver hvert 4. - 8. år, og det skal som et minimum rekvireres jordprøver for pH, fosfor, kalium, glødetap eller gis skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.

Gjødslingsplanen skal omfatte alt jordbruksareal.

Dersom gjødslingsplan/sprøytejournal mangler, utbetales ikke fullt produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd.

Ved lite avvik på hvordan arealene brukes fra år til år, kan bonden selv føre eventuelle endringer og nytt årstall. Foretak med få dyr kan søke kommunen om fritak fra kravet om gjødslingsplan.

Husdyrforetak eller foretak som får tilført husdyrgjødsel, slam eller annen organisk gjødsel, skal beregne forsvarlig mengde forbruk av dette for kommende vekstsesong. Mengden fordeles på arealet ift. spredeareal og slamplan.

Gjødslingsplanen skal inneholde en kartskisse, med oppgitt målestokk hvor det tydelig fremgår skifteinndelingen. Planen skal settes opp skiftevis med følgende opplysninger for hvert enkelt skifte:

  • Jordbruksareal i dekar
  • Jordart og jordanalyse for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
  • Fôrgrøde
  • Årets vekst
  • Forventa avlingsnivå pr. dekar
  • Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium pr. dekar
  • Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel - type; mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt
  • Mineralgjødsel - type; mengde pr. dekar og antatt spredetidspunkt
  • Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier - jordprøveresultater for fosfor, kalium og moldinnhold; vekst og gjødslingsnormer for distriktet; avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte; fôrgrøde
  • Dersom vekstforholdene avviker fra de forutsetningene som var når gjødslingsplanen ble laget, skal gjødslingsplanen justeres i samsvar med behov

Relaterte lenker: