Husdyrgjødsel og gjødselspredning

Husdyrgjødsel utgjør en viktig ressurs for jordbrukeren, men kan samtidig også være opphav til en del miljøutfordringer. Strukturendringer i landbruket med økt dyretall, tidspress og resulterende endrede betingelser fører til utfordringer med å utnytte gjødselen på riktig måte. Avrenning fra gjødsel og utslipp av ammoniakk fører til overgjødsling og forurensing i naturen. Ammoniakk kan omdannes til drivhusgassen lystgass.

Gjeldende krav og virkemidler skal sikre en god utnytting av gjødselen. Regelverket skal medvirke til å gjøre gjødselen mest mulig til en ressurs og redusere ulempene forårsaket av gjødsel. Næringsstoffene i gjødselen skal utnyttes på en best mulig måte, samtidig som belastningen på klima og vannmiljø skal reduseres.

Forskrift om organisk gjødsel stiller krav til lagring og spredning. Forskriften er todelt. Produktdelen regulerer hvilke gjødselvarer som kan benyttes og sier noe om kvalitetssikring mot smitte, skadegjørere og miljøgifter. Bruksdelen regulerer lagring og spredning av organisk gjødsel og stiller krav til lagringskapasitet for å oppnå at husdyrgjødselen spres til riktig tid.

Det er krav om forsvarlig lagerkapasitet for minimum 8 måneders drift. For å unngå å komme i en situasjon der kapasiteten blir sprengt, er det i praksis ofte behov for lagringskapasitet i minst 10 måneder. Videre reguleres forholdet mellom dyretall og disponibelt areal for å sikre god arealmessig bruk av gjødselen – spredearealet.

Den vanlige måten å spre gjødselen på er med viftespredere som kaster gjødselen ut på jordet. For åpen åker eller i stubb stilles krav om at gjødselen moldes ned straks og senest innen 18 timer.

Flere typer tilskudd innen jordbruket stiller krav om gjødslingsplan for at et foretak er tilskudds berettiget. Gjødslingsplanen er et viktig verktøy for å tilpasse gjødselmengden til blant annet vekst, avlingsnivå, driftsform, jordtype og klima.

Utover de generelle virkemidlene finnes særskilte tilskuddsordninger rettet mot gjødsel og gjødsling.

I Finnmark kan foretak søke tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel gjennom regionale miljøprogram (se RMP). Det gis tilskudd til spredermetoder som fører gjødselen raskere ned på eller i bakken. Ved nedfelling føres gjødselen dirkete ned i bakken til planterøttene. På den måten kan nitrogentapet reduseres med opptil 80 % samt at avrenning og lukt reduseres. Ved nedlegging legges gjødselen ned i bakken med slanger. Bladverket beskytter mot fordamping og avrenning. Disse to metodene er godt egnet for spredning i voksende grøde, som i grasmark og høstkorn. Sås arealene om våren kan det gis tilskudd hvis gjødselen nedmoldes innen to timer. Slik rask nedmolding gjør at gjødselen er mindre utsatt for fordamping og avrenning.

Det er viktig at gjødselen spres på et tidspunkt hvor planteveksten kan nyttiggjøre seg næringen. Husdyrgjødsel utgjør om lag 25 % av alt nitrogenet som blir brukt i jordbruket. En god utnyttelse av husdyrgjødsla bidrar til å redusere behovet for kunstgjødsel.

Relaterte lenker: