Motorferdsel i utmark og vassdrag

Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i forskriften (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøscooter til og fra hytter.

Se også:
Snøscooterløyper

Snøscooter og motorkjøretøy

Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Turkjøring med snøscooter er kun tillatt i fastsatte snøskuterløyper.

Vannscooter og annet motorfartøy

Vannscooter er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Men kommunen kan begrense bruken.

Hvordan søke om motorferdsel i utmark?

Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken. Søknaden skal helst skje på digitalt søknadsskjema

Vedlegg

  • Ved søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark av helsemessige årsaker skal skjema for legeerklæring (PDF, 118 kB) fylles ut av lege og leveres inn med søknad.*
  • Kart som viser kjøretraseen
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Send søknad om motorferdsel i utmark

Du kan søke digitalt eller laste ned og fylle ut søknadsskjema.

Ferdig utfylt skjema kan leveres på Servicekontoret,

sendes i post til 

Hammerfest kommune
Postboks 1224
9616 Hammerfest

eller sendes med Sikker post

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og forskrifter


* jf. nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 B og § 6,

Artikkelliste