Rutiner ved henvendelse om hundehold

Saker om hundehold skal meldes til Politiet eller Mattilsynet

Kommunen har ikke ansvar for saker som gjelder hundehold

Saker som gjelder hundehold skal ikke meldes inn til kommunen og miljørettet helsevern.

Politiet har ansvar for saker som gjelder sikkerhetstiltak mot problematisk dyrehold

Mattilsynet har ansvar hvis hundeeier ikke håndterer hundene sine på en forsvarlig måte, for eksempel mishandling, svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell.


I tillegg kan det være greit å være oppmerksom på at dette også er et rent privatrettslig anliggende som reguleres av naboloven, det vil si at privatpersoner selv kan gå til rettssak mot naboer som overskrider tålegrensen i naboloven § 2, i de tilfeller det offentlige ikke har myndighet til å gripe inn. Nabostrid om hundehold kan også meldes inn til konfliktrådet.