Alminnelig skjenkebevilling

Den/de som driver serveringsvirksomhet med skjenking av alkoholholdig drikk må ha bevilling gitt av kommunen i henhold til alkoholloven § 1-4 a.

Alminnelig skjenkebevilling kan gis for alkoholgruppe 1, 2 og 3.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Disse skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom det vil virke urimelig blant annet av hensyn til skjenkestedets størrelse.

Skjenkebevilling kan gis for inntil 4 år av gangen med opphør senest 30. september året etter at et nytt kommunestyre tiltrer.

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Følgende krav gjelder for styrer og stedfortreder:

 • Må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling
 • Må være over 20 år
 • Må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den

Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Det samme gjelder for stedfortreder.

Pris for tjenesten

Det betales et årlig bevillingsgebyr for alminnelig skjenkebevilling etter de til enhver tid gjeldende satser i alkoholforskriften.

Samarbeidspartnere

 • Vaktselskap/kontrollører 
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Hvordan søke om alminnelig skjenkebevilling?

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknad om alminnelig skjenkebevilling kan sendes elektronisk via vår selvbetjeningsportal.

Vi anbefaler at du registrerer deg som bruker i portalen. Da kan du mellomlagre skjema og holde oversikt over innsendte skjema.

Søknadsskjema i papirutgave er tilgjengelig på Servicekontoret.

Vedlegg

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Ved søknad om alminnelig skjenkebevilling skal kommunen vurdere om vilkår for bevilling er til stede. Dette innebærer blant annet at kommunen må innhente vandelssjekk på bevillingssøker, styrer og stedfortreder, samt andre personer med tilknytning til virksomheten. Det må vurderes hvorvidt personene oppfyller alkohollovens vandelskrav.

Søknad om alminnelig skjenkebevilling avgjøres av Formannskapet i Hammerfest kommune.

Lovfestet saksbehandlingstid på søknader om alminnelig skjenkebevilling er fire måneder, jf. alkoholloven § 1-11.

Klagemulighet

Et vedtak om alminnelig skjenkebevilling kan påklages etter alkoholloven § 1-16. For klagen gjelder forvaltningslovens alminnelige klageregler.

Mer informasjon

Aktuelle lover