Skarvfjordhamn – med Hønsebyvika

Vi har Sørøya på langs, som gir mer turisme, 2 fiskere etablert i bygda, planlagt oppstart av gårdsbruk (sau), stort samhold, Saksfjorden naturreservat.

Hvem bor her?

Vi har 8 innbyggere, 13 boliger og 8 fritidsboliger

Hvem jobber her?

Vi har fiskeri.

Hva har vi?

  • Vei fra Hellefjord
  • Snøscooterløyper
  • Verdifullt kulturlandskap Saksfjorden
  • Ikke mobildekning eller bredbånd

Offentlig kommunikasjon

  • Båt med 4 anløp per uke. 
  • Buss som korresponderer med båt sommerstid

Tomteareal

Vi har 2 byggeklare tomter for fritidsboliger og 1 til annen næring.

Hva sier arealplanen?

Arealer til tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag, spredt bebyggelse.

Landbruk

Mellom Hellefjord og Skarvfjordhamn er følgende arealer fulldyrka jord 46 dekar, overflatedyrka jord 32 dekar, innmarksbeite  137 dekar – En betydelig del av dette arealet er egentlig dyrka jord.

Hvilke muligheter ser vi?

Arbeidsplasser knyttet til natur og opplevelsesturisme, samarbeid mellom bygdene. Ved gode båtruter og oppgradert vei, kan man bo her og jobbe i byen. Mulighetene for at flere etablerer seg på øya øker også med bedre tilbud. Det er flere ubenyttede tomter her, og dermed gode muligheter for ytterligere vekst i ei bygd vi er glade i.

Lag og foreninger