Vår visuelle profil

Hammerfest kommune skal fremstå som en tydelig og profesjonell avsender i all kommunikasjon, i alle kanaler. Gjennom en gjenkjennelig og enhetlig visuell profil gjenspeiles kommunens samfunnsansvar og tjenesteleveranser.

Alle kommunens virksomheter og tjenester er samlet under én felles visuell profil. Den visuelle profilen er et viktig verktøy for å bygge identitet i organisasjonen, og gi en tydelig avsenderidentitet utad.

Alle som utformer grafisk og digitalt materiell for Hammerfest kommune forplikter seg til å gjøre seg kjent med og følge retningslinjene i denne manualen.
Det visuelle konseptet er inspirert av den barske, arktiske naturen, og det mangfoldige kultur- og friluftslivet i kommunen. Det grafiske uttrykket refererer til geografiske og stedspesifikke særpreg. Utformingen skal gjenspeile en formell og engasjert kommune, som er raus, sprek og samspilt.

Den visuelle profilen er utarbeidet av Miksmaster Creative

 

Våre verdier

Raus – Vi er rause når vi viser vilje til gode løsninger og godt samarbeid. Vi deler gjerne, og vi er åpne og inkluderende i vår væremåte. I møte med hverandre, brukere, innbyggere og andre vektlegger vi respekt og gode relasjoner. Anerkjennende og positiv adferd bidrar til trivsel på arbeidsplassene våre og til gode brukermøter. Når vi er rause, fremmer vi toleranse og forståelse i vår flerkulturelle organisasjon. Våre naboer i regionen er viktige for oss. Vi tar derfor egne initiativ og møter initiativ fra andre med en positiv innstilling.

Sprek – Vi er spreke når vi ser muligheter, tenker nytt og tør å prøve. Vi har forventninger til hverandre, tar utfordringer og bidrar med motiverende væremåte. Troen på egne evner og mulighet til å påvirke gir oss pågangsmot. Gjennom vilje til endring, kreative løsninger og spenstig nyskaping utvikler vi tjenestene våre til det beste for innbyggerne. Vi har tro på framtiden, og i planlegging og innsats har vi fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, slik at Hammerfest kommune fortsatt blir et godt samfunn å bo i for kommende generasjoner. Vi er også spreke når vi satser på god folkehelse som skapes gjennom innsats på forebyggende arbeid og tilrettelegging for et mangfold av aktiviteter.

Samspilt – Vi er samspilte når vi viser lagånd og spiller hverandre gode gjennom involvering, fellesskap og samhold. Kultur for deling og samarbeid på tvers av fag og sektorer er en forutsetning for en samspilt organisasjon. Vi stiller opp for hverandre og sørger for å dra i samme retning. Vi har åpne og ryddige prosesser. Samspill preger vår utvikling og tjenesteproduksjon. Våre ledere framstår som trygge og tydelige og fremmer lojalitet og godt samspill.