Spørretime for innbyggerne

Spørretime arrangeres i begynnelsen av alle kommunestyremøter og er åpen for alle innbyggere i Hammerfest kommune. Spørsmål bør sendes skriftlig senest tre dager før møtet, men kan også stilles muntlig direkte i spørretimen.

Regler for spørretime for innbyggere

 • Alle som er bosatt i Hammerfest kommunen kan stille spørsmål til ordfører.
 • Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer kan selv ikke delta i spørretimen.
 • Spørsmål bør sendes skriftlig senest tre dager før møtet, men kan også stilles muntlig direkte i spørretimen.
 • Spørsmålsstiller, eller representant for spørsmålsstiller, må selv være tilstede i møtet for at spørsmålet skal behandles, men bestemmer selv om han/hun vil lese spørsmålet selv eller om ordfører skal gjøre det. Spørsmålsstilleren eller representant for spørsmålsstiller må uansett være til stede i møtet når spørsmålet stilles og besvares. Ved lang reisevei kan spørsmålsstiller være med digitalt.
 • Spørsmål og svar skal være kortfattet. Normalt skal det ikke overstige tre minutter, inkludert redegjørelse for bakgrunnen. Svartid er også maks tre minutter.
 • Ordfører svarer selv eller kan be rådmannen eller andre fra administrasjonen om å besvare spørsmålet.
 • Spørsmålsstiller kan be om replikk og ordfører eller den som svarer kan svare på replikk. Det gis 1 minutt til replikk og svar på replikk.
 • Spørsmål som ikke kan besvares umiddelbart utsettes til neste spørretime.
 • Spørsmål må gjelde kommunale forhold og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.
 • Personlige saker og saker som er under ordinær klagebehandling, unntatt offentlighet eller underlagt taushetsplikt skal ikke tas opp.
 • Det kan ikke stilles spørsmål om saker som er oppført på kommunestyrets saksliste samme dag.
 • Kommunalt ansatte kan ikke stille spørsmål som angår eget arbeidssted, så fremt dette gjelder saker som forventes løst internt i tjenesten via tjenestevei.
 • Spørsmål som stilles skal protokolleres. Svar på spørsmål kan følges via kommune-TV-streaming.

Ved innsending av spørsmål må navn, telefonnummer og epost oppgis. Det må også krysses av på om spørsmålsstiller møter fysisk eller digitalt, personlig eller med representant.

Send inn ditt spørsmål digitalt