Kommunale vedtekter - Hammerfestbarnehagen

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2020

2 Omfang

Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Hammerfest kommune.

3 Rammeverk og formål

Kommunale barnehager forvaltes og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, nr. 64, Forskrifter og retningslinjer fra departementet, barnekonvensjonen, kommunale vedtak, stillingsbeskrivelser samt planer for den enkelte barnehage og til barnets beste.

Barnehagene skal godkjennes i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Kommunalsjef for Oppvekst og kultur er godkjenningsmyndighet, tilsynsmyndighet og opptaksmyndighet etter barnehageloven.

4 Eierforhold og forvaltning

Hammerfest kommune eier barnehagebygg og står ansvarlig for drift av kommunale barnehager. Hammerfest kommune forvalter byggene.

Overordnet ansvar for kommunale barnehager ligger i sektor for Oppvekst og kultur.

Virksomhetsledere i kommunale barnehager har det faglige, administrative og økonomiske ansvaret for sin virksomhet, og rapporterer til kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Virksomhetsleder har ansvar for at barnehagene drives etter lov, forskrifter og rundskriv fra sentrale myndigheter, samt kommunale vedtak og retningslinjer.

5 Bemanning

Hver barnehage har en virksomhetsleder.

Barnehagens grunnbemanning skal til enhver tid tilpasses bestemmelsene i Barnehagelovens § 18 som minimumskrav. Barn regnes for å være tre år fra og med 1. august det året de fyller tre år.

Normen for pedagogisk bemanning skal til enhver tid tilpasses bestemmelsene i Forskrift om pedagogisk bemanning som minimumskrav.

6 Areal

Barnehagens norm for netto leke- og oppholdsareal er 4.0 m2 pr barn over tre år og 5,3 m2 pr barn under tre år.

Barnegruppene organiseres etter barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal, barnas alder og oppholdstid.

7 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Et foreldreråd består av alle foresatte i barnehagen jf. barnehageloven § 4.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som skal bestå av to foreldre og to ansatte i barnehagen. Hver representant skal ha en vara representant. I små barnehager kan det velges en representant fra hver gruppe.

Virksomhetsleder representerer eier, og har tale- og forslagsrett.

Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og grunnskole. Samarbeidsutvalg opprettes etter bestemmelsene i barnehageloven og opplæringsloven.

8 Opptak av barn

I henhold til barnehagelovens § 12 skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om opptak av barn.

Opptaket omfatter barn som bor i eller skal flytte til Hammerfest. Barn har rett til plass i den kommunen de er bosatt. Barnet regnes som bosatt i den kommunen de er folkeregistret. Barn uten særskilt dokumentert behov tildeles ikke barnehageplass før fylte 10 måneder.

Søknadsfrist til hovedopptak og overflytting er 1. mars hvert år, og blir annonsert på kommunens hjemmeside og i lokalavisen. Søknad om barnehageplass og søknad om overflytting skjer via det elektroniske søknadsskjemaet i IST. Link til portalen finnes på www.Hammerfest.kommune.no og via den enkelte barnehages hjemmeside.

Barn som tildeles plass beholder plassen til den sies opp eller til barnet begynner på skolen.

Opptaket foretas av sektoradministrasjon i samarbeid med barnehagenes virksomhetsledere etter reglene i forskrift om saksbehandling.

Opptak av barn i Hammerfestbarnehagene skjer etter følgende kriterier:

Barnehagelovens § 12 a gir barn som fyller ett år innen 1. desember det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage med oppstart senest 30. november samme år. Retten til plass betinger at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak. Barnehageloven § 13 gir følgende rett til prioritet ved opptak i barnehage:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne etter sakkyndig vurdering.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.

Utover dette gjelder uprioritert rekkefølge:

 • Søsken av barn som har plass
 • 5 åringer
 • Barn der det er ekstraordinære belastninger i hjemmet (etter dokumentasjon)
 • Minoritetsspråklige barn/barn med annen kulturell bakgrunn
 • Barn som ønsker endret barnehage

Søknadene behandles tidligst tre måneder før ønsket oppstart i barnehage. Ved nedleggelse av en barnehage blir barna prioritert i ny barnehage.

Supplerende opptak til ledige plasser skjer gjennom hele barnehageåret frem til 1. mai under forutsetning av at det avvikles minimum tre uker ferie i løpet av sommeren.

Ved ledig kapasitet kan virksomhetsleder vurdere å ta inn barn på korttidsplasser eller på dagplass.

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass jf. forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.

9 Permisjon

De kommunale barnehagene i Hammerfest tilbyr 100 % barnehageplass. Det er mulighet for å søke permisjon for ett barnehageår av gangen.

Permisjon fra tildelt barnehageplass kan innvilges for inntil ett barnehageår. Søknad må foreligge senest 2 måneder i forkant av permisjonstidspunktet.

Plass som ikke benyttes sies opp etter 2 måneder.

Det kan søkes om permisjon med betalingsfritak dersom barnet har langvarig sammenhengende fravær ved opphold på sykehus eller behandlingsinstitusjon, eller i andre særlige tilfeller.

Permisjonen må være minimum 4 uker.

Søknad må foreligge i forkant, eller snarest mulig etter at fraværet inntrer.

10 Foreldremøter og kontaktmøter

Barnehagene avholder foreldremøter og kontaktmøter etter behov, minimum en gang pr år.

11 Oppsigelse

Barnets foresatte kan si opp plassen med 2 måneders varsel, oppsigelsestiden gjelder også ved bytte av barnehage.

Oppsigelsen må skje via IST foresatt portalen og finnes på Hammerfestbarnehagens hjemmeside, på Hammerfest kommunes side eller på Hammerfestbarnehagen på Facebook.

Sektor for Oppvekst og kultur kan si opp plassen med øyeblikkelig virkning dersom det er gitt uriktige opplysninger som har hatt betydning for tildeling av barnehageplassen.

12 Foreldrebetaling

Barnehageavgiften betales hver måned. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478

Avgiften skal ikke settes høyere enn maksimalgrense. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Avgiftens størrelse fastsettes i kommunens gebyr- og avgiftsregulativ.

Kommunestyret kan vedta endringer i avgiften. Brukerne skal varsles om endring 2 mnd. i forveien.

I tillegg til avgiften betales det for mat etter selvkostprinsippet, lik pris for alle kommunale barnehager.

Forutsatt at fire uker ferie er avviklet er juli betalingsfri.

Driftsstans med varighet på mer enn tre dager gir redusert foreldrebetaling.

Ved lav betalingsevne kan en søke om fritak etter lov om sosiale tjenester og barneverntjenesteloven.

Foreldre som henter sine barn i barnehagen etter stengetid kreves for et omkostningsgebyr. Gebyret er fastsatt i kommunens gebyrregulativ.

Foreldre/foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

13 Ferie

Alle barn skal ha fire ukers ferie i løpet av et barnehageår, hvorav 3 uker skal være sammenhengende i perioden 1. juni – 30. august. Forutsatt at ferie er avviklet i henhold til dette, er det betalingsfritak i juli måned.

For Kokelv oppvekstsenter avvikles det fire ukers fellesferie. Barnehagen har da stengt. Planleggingsdagene kan regnes som feriedager for barnet.

Virksomhetsleder kan gi unntak fra ferieperioden ved søknad i god tid før ferieperioden. Hovedferie skal være meldt innen 15. april

For barn som skal begynne på skole gjelder følgende:

 1. Skal barnet være i barnehagen til 19. august, trenger foresatte ikke å si opp barnehageplassen, det skjer automatisk. Barnet må ha avviklet fire uker ferie og har betalingsfri i juli måned.
 2. Ønsker foresatte å si opp barnehageplassen til barnet før barnehageåret er omme, må plassen sies opp minimum to måneder før sluttdato. Som hovedregel skal barnet ha avviklet fire uker ferie før sluttdato.
 3. Dersom barnet skal slutte før 1. juli, trenger foresatte ikke å melde inn ferie, kun si opp barnehageplassen minimum to måneder før sluttdato.
 4. Dersom foresatte ønsker å si opp barnehageplassen etter 1. juli, må barnet ta ut ferie før det begynner på skolen. Dersom barnet ikke tar ut ferie før det slutter, har ikke foresatte rett til betalingsfri juli.

14 Åpningstider

Barnehageåret gjelder fra siste halvdel av august det ene året til første halvdel av august året etter. Barnehagene kan ha forskjellige åpningstider innenfor en ramme på maksimum 9 timer og 45 minutter i ordinære barnehager.

Virksomhetsleder fastsetter åpningstiden etter drøfting med barnehagens samarbeidsutvalg (SU). For familiebarnehager er daglig åpningstid innenfor en ramme på inntil 7.5 timer.

Barnehagene holder åpent alle hverdager, med unntak av lørdager og offentlige høytids- og helligdager.

Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag holdes barnehagen åpent til 1200.

Barnehagene er stengt 5 dager i året i henhold til vedtatt barnehagerute i forbindelse med avsatt tid til fagdager for personalet.

I lavdriftsperioder kan virksomhetsleder redusere åpningstiden.

15 Oppholdstid

Den daglige oppholdstiden for hvert barn skal ikke overstige 9 timer per dag (45 t/u). 

16 Helsebestemmelser

I henhold til barnehageloven § 23 skal det legges frem erklæring om barnets helse før barnet begynner i barnehage, dette skjer gjennom søknadsprosessen til barnehageplass.

Fravær i forbindelse med sykdom og lignende meldes til barnehagen snarest. For barn som er syke, vises det til retningslinjer som finnes i barnehagen.

Det må fremlegges legeerklæring ved allergi som krever ekstra tilrettelegging.

17 Forsikring

Barn i kommunale barnehager er ulykkesforsikret i henhold til inngåtte forsikringsavtaler.

18 Matservering

Barnehagene skal sikre barn godt organiserte og sunne måltider etter selvkostprinsippet. Måltidene skal integreres som en del av virksomheten, hvor pedagogiske, sosiale og trivselsituasjoner ivaretas. Barnehagene skal ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn. Maten som serveres skal være i henhold til helsedirektoratets nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-barnehagen

I det ordinære barnehagetilbudet får barna servert drikke, frukt/grønt til måltidene.

Det må fremlegges legeerklæring ved allergi.

19 Internkontroll

Kommunens internkontrollsystem skal sikre at helse-, miljø- og sikkerhetstiltak i barnehagene utføres og følges opp systematisk.

20 Taushetsplikt

Alle som arbeider i barnehage eller forvalter barnehagesaker er underlagt forvaltningslovens regler om taushetsplikt.

21 Opplysningsplikt

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt overfor sosialtjenesten og barnevernstjenesten etter bestemmelsene i barnehageloven §§ 21 og 22.

I henhold til barnehagelovens § 8 (4) skal kommunen opprette og føre register til bruk for NAV i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven.

22 Politiattest

Den som skal arbeide i barnehage må legge frem tilfredsstillende politiattest. Hjemmelen for dette er gitt i barnehageloven § 19.

23 Vedtektene

Prinsipielle endringer av vedtektene foretas av Hovedutvalget for oppvekst og kultur.

Justeringer i vedtektene delegeres til kommunalsjef, sektor for oppvekst og kultur som informerer Hovedutvalget for oppvekst og kultur om endringene. Når særskilte grunner tilsier det, kan kommunalsjefen dispensere fra bestemmelsene i vedtektene.

24 Mislighold

Barnehagens mislighold:

Ved mislighold av avtalen fra barnehagens side kan foresatte ha rett til de alminnelige misligholdsbeføyelser, herunder prisavslag og erstatning. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

Foresattes mislighold:

Ved gjentatte betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om forsinkelsesrente. Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning.

Før en oppsigelse på grunn av betalingsmislighold skal barnehagen skriftlig varsle foresatte om konsekvensen av misligholdet, samt gi en frist på 14 dager til å rette opp forholdet.