Leksehjelpordningen i Hammerfest kommune

Leksehjelp er et tilbud om hjelp til skolearbeid.

Det er imidlertid nødvendig å understreke at et slikt tilbud ikke er en fullverdig erstatning for den hjelp og støtte foresatte kan gi sitt barn.  Det er derfor viktig at foresatte fremdeles følger opp sitt barns leksearbeid.

Som hovedregel vil alle elever i 4. til 7. trinn tilbys leksehjelp utenfor skoletid, enkelte 1-10 skoler kan ha avvik fra dette. Tilbudet er frivillig. Leksehjelperen vil være assistenter eller lærere ved skolen. Elevene får tilbud om i gjennomsnitt to timer leksehjelp pr. uke på hvert årstrinn. Nærmere informasjon vil komme fra skolen.

Leselekser

Lesing er en grunnleggende ferdighet i alle fag, og leselekser blir viktige både i innlæringsfasen og senere i opplæringsløpet. Det kan ikke forventes at leksehjelperen vil kunne høre samtlige elever lese i løpet av leksehjelptimen. Oppfølging av leseleksene må derfor fortsatt være foresattes ansvar.

Påmelding

Skal en elev delta ved leksehjelpordningen, må foresatte fylle ut påmeldingsskjema. Påmeldingen sendes til skolen (ved rektor), og gjelder for en termin (høst/vår). Eleven kan slutte med leksehjelp når som helst i løpet av skoleåret. Dette må skje ved skriftlig melding. Skolene administrerer leksehjelpsordningen og eventuelle skjema for påmelding fås på skolene.

Fravær

Dersom en elev ikke skal være med på leksehjelpen én eller flere dager, må det leveres skriftlig melding om dette på forhånd. Dette gjelder for alle elever.

Skyss

Elever som ellers har rett til skyss, har i likhet med elever som går i SFO, ingen rett til skyss hjem etter leksehjelptilbudet. Det innebærer at det ikke blir organisert egen skyss, men at elevene kan benytte seg av andre eksisterende skysstilbud, f. eks. rutebuss eller skyss som er satt opp for eldre elever.