Ordensreglement

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Hammerfestskolen 

Last ned ordensreglementet (PDF, 527 kB)Hjemmel

Fastsatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur i Hammerfest kommune med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæring § 9A-10.

§ 1 Formål

Hammerfestskolen skal være preget av læring, trygghet, trivsel, respekt, inkludering og toleranse. Ordensreglementet skal bidra til å nå denne målsettingen og for å sikre at skolesamfunnet skal være en lærings- og arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb og utvikle seg.

§ 2 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter alle grunnskoler. Reglementet kan ikke fravikes. Ved behov kan den enkelte skole lage utfyllende ordensregler tilpasset skolen. Rektor fastsetter disse etter høring i skolens ulike organer. Ordensreglementet gjelder for alle aktiviteter i skolens regi, uavhengig av sted. Ordensreglementet gjelder også skoleveien.

SFO og leksehjelp er ikke en del av skoletiden, og vil dermed ikke omfattes av skolens ordensreglement.  Jf. opplæringslovens § 9 A-1

§ 3 Hensynet til elevens beste

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal elevens beste være et grunnleggende hensyn og skolen skal ivareta at eleven blir hørt.

Dette innebærer blant annet at en kan forvente

 • at alle behandler deg på en ordentlig måte
 • at andre viser deg respekt og lar dine eiendeler være i fred
 • at du skal være fri for fysisk, psykisk og verbal plaging / mobbing
 • at du får et godt lærings- og skolemiljø
 • at lærere og ansatte griper inn og reagerer mot mobbing og krenkelser

§ 4 Vurdering av elevenes orden og oppførsel

Vurderinga av orden og oppførsel skal kun foretas ut fra reglene i dette reglementet samt skolens lokale reglement.

Karakterer i orden og oppførsel vil bli satt ned ved gjentatt brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser ved særlig grov art,

§ 5 Regler for orden

Som elev i Hammerfestskolen skal du

 • møte presis
 • møte forberedt og overholde frister
 • ha med nødvendig utstyr til undervisningen og holde orden
 • bruke IKT som et læringsredskap i undervisningen
 • ikke bruke internett til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende, eller som er i strid med norsk lov
 • oppbevare passord utilgjengelig for andre

 § 6 Regler for oppførsel

Som elev i Hammerfestskolen skal du

 • behandle andre på en ordentlig måte
 • vise andre respekt, også på sosial medier, og la deres og skolens eiendeler være i fred
 • ikke plage, sjikanere eller mobbe noen, hverken fysisk, psykisk, digitalt eller verbalt
 • arbeide for, og bidra til et godt lærings- og skolemiljø
 • rette deg etter beskjeder fra skolens ansatte

1. Særskilt om mobbing og annen voldelig oppførsel

Mobbing er fysiske eller psykiske angrep som over tid er rettet mot en eller flere elever eller ansatte. Dette regnes som vold og aksepteres ikke i Hammerfestskolen

Kjønnsrelatert trakassering
Forskjellsbehandling, fysisk eller psykisk angrep på grunn av kjønn er ikke tillatt. Kjønnsrelatert, herunder også seksualisert trakassering, er et problem parallelt med mobbing som ikke tillates i Hammerfestsskolen.

Rasisme
Negative fordommer og generaliserende oppfatninger om etniske grupper, og diskriminering, dvs. nektelser av lik behandling på etnisk grunnlag, er ikke akseptabelt.

Religiøs trakassering
Negativ forskjellsbehandling eller mobbing i forhold til religiøs tilknytning er ikke tillatt.

Digital mobbing
Negativ adferd som finner sted på den digitale arena, eller gjennom sosiale medier er ikke tillatt.  

Særskilt om farlige gjenstander

Det er ikke tillatt å ta med eller bære kniv, våpen eller andre gjenstander som kan skade en selv eller andre.

Særskilt om rusmidler

Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk (snus/skrå), alkohol, narkotika eller andre rusmidler.

Særskilt om juks

Det oppfattes som juks eller forsøk på juks

 • Når det brukes andre hjelpemidler på prøver enn avtalt
 • Når innleverte arbeider ikke er elevens eget produkt (sitat og lån fra andre skal være oppgitt med kildehenvisning)

§ 7 Erstatningsansvar

Ved hærverk på skolens bygninger og / eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt sanksjoner etter reglementet her, også bli erstatningsansvarlig (skadeserstatningslovens § 1-1). Foresatte er erstatningsansvarlige etter skadeserstatningslovens § 1-2 for inntil kr 5.000. Ved hærverk vil eleven og / eller foresatte bli holdt erstatningsansvarlig for skadene. Eleven kan gis anledning til å utbedre skadene selv dersom dette anses hensiktsmessig. Skolene skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler.

§ 8 Kontroll

Ved skjellig grunn til mistanke om overtredelse av § 6 om farlige gjenstander og rusmidler kan skolens ledelse foreta en ytre kontroll av elevenes eiendeler, f.eks. sekker og vesker, samt oppbevaringssteder som disponeres av elevene, f.eks. garderobeskap, bokskap og lignende

§ 9 Anmeldelse av straffbare forhold

Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll eller andre tiltak. Dette gjelder forhold som tyveri, skadeverk, vold, trusler, tvang, narkotika, rasistiske utsagn og handlinger, seksuell trakassering, sjikane på grunn av religion eller livssyn o.l. Elevens foreldre / foresatte skal så vidt mulig varsles muntlig samtidig som politiet anmodes om bistand. Foreldre / foresatte skal uansett varsles skriftlig om at det er søkt om politiets bistand. Straffbare forhold skal anmeldes til politiet.

§ 10 Reaksjoner

Mindre tiltak ved brudd på ordensreglementet

 • Muntlig irettesettelse
 • Muntlig melding til foreldre / foresatte
 • Skriftlig melding til foreldre / foresatte
 • Gjenstander som blir brukt på en farlig, provoserende eller krenkende måte kan bli inndratt.
  • Inndratte gjenstander kan leveres tilbake til foreldre / foresatte.
  • Ulovlige gjenstander overleveres politiet
  • Ulovlige rusmidler overleveres politiet
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, fjerne tagging, vaske o.l.)
 • Midlertidig eller permanent endring av gruppetilhørighet. Foreldre / foresatte informeres.
 • Utestengning av enkeltelever fra spesielle arrangement og aktiviteter.
 • Individuelt undervisningsopplegg.
 • Nedsatt karakter ved gjentatte eller grove overtredelser. Dette skal varsles.

Bortvisning

Ved bruk av vold og / eller trusler, særlig provoserende adferd eller andre grove brudd på ordensreglementet, kan elever på 8. – 10. klassetrinn vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Elever på 1. – 7. klassetrinn kan vises bort fra undervisningen for enkelttimer og resten av dagen.
Rektor selv vedtar bortvisning etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre tiltak. Eleven skal gis mulighet til å forklare seg muntlig.
Foreldre / foresatte til elevene skal varsles før bortvisning iverksettes for resten av dagen på 1.-7. klassetrinn, og før bortvisning for hele dager på 8.-10. klassetrinn. Opplæringsloven §9A-11 gir nærmere regler for bortvisning.

Flytting av elev til annen skole

«Ein elev i grunnskolen kan flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven elles har rett til å gå på, dersom oppførselen til eleven i alvorleg grad går ut over tryggleiken eller læringa til ein eller fleire medelevar. Skolebyte skal likevel ikkje skje dersom mindre inngripande tiltak vil kunne avhjelpe situasjonen. Grunnen til at ein elev kan flyttast, kan til dømes vere at eleven mobbar ein eller fleire medelevar», jfr. opplæringslovens § 9A-12, 1 ledd.

Ugyldig fravær

Dersom eleven er borte fra skolen og hjemmet ikke har gitt beskjed, skal foreldre / foresatte kontaktes. Ved elevfravær på over ti dager, skal skolens ledelse innkalle foreldre / foresatte til samtale.

Andre bestemmelser

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Elevene plikter å overholde gitte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye reaksjoner.

§ 11 Saksbehandling

Reaksjonene etter reglene om bortvisning og skolebytte er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 12 Kunngjøring

Reglementet for orden og oppførsel, både det kommunale og eventuelt skolens lokale, gjøres kjent for elever, foreldre / foresatte og ansatte hvert år ved skoleårets begynnelse.

§ 13 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 01.08.2022, samtidig oppheves forskrift av 01.05.2010